กรมราชเลขานุการในพระองค์

(เปลี่ยนทางจาก สำนักราชเลขาธิการ)

กรมราชเลขานุการในพระองค์ เดิมคือ สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยราชการในพระองค์ ระดับกรม สังกัดสำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

กรมราชเลขานุการในพระองค์
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
สืบทอดจาก สำนักราชเลขาธิการ
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท(พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
พลตำรวจตรีชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
คุณจันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด สำนักพระราชวัง
เว็บไซต์
www.royaloffice.th

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[3][4]แก้ไข

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรก โดยดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ จนถึงปัจจุบัน

 • กองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  • ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ วีรยุทธ พึ่งทองคำ
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ประจำกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ -
  • เลขานุการในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ -
  • โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ผู้อำนวยการ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]]
  • มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ผู้อำนวยการ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รายพระนาม/ชื่อราชเลขาธิการแก้ไข

รายพระนาม/ชื่อราชเลขาธิการ
รายพระนาม/ชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [21]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [22]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [23] [24]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [25]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 [26], [27]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [28]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [29]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [30]
รายชื่ออธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 150 ง พิเศษ หน้า 1-2 6 มิถุนายน 2560
 3. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย หน่วยราชการอิสระ (กรมราชเลขานุการในพระองค์)
 4. ทำเนียบผู้บริหารกรมราชเลขานุการในพระองค์
 5. [1]
 6. เว็บไซต์กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์(พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี)
 8. ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 9. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในมิติของโภชนาการ
 10. ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561
 11. ป่าไม้ปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 12. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2560
 13. ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ มอบผ้าห่มพระราชทานให้ผู้ประสบภัยหนาวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
 14. ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการประชุมครูในโรงเรียนพื้นที่เกาะและทุรกันดารสังกัด สพป.สตูล
 15. นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาสำนักโครงการสมเด็จพระเทพฯ ตรวจติดตามงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
 16. พิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 17. นายอุดม เดชมณี ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 15 โรงเรียน
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/161/2.PDF
 19. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/1.PDF พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข่าราชการในพระองค์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 304 ง พิเศษ หน้า 1 9 ธันวาคม 2560
 20. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/015/141_1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/122.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/A/188.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/390.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/013/907.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/085/1.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/083/1.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/085/2.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/078/1.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/149/12.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข