มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อังกฤษ: Rambhai Barni Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักดิ์ชมูล อีกด้านหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 720 ไร่ 3 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรรพ. / RBRU
คติพจน์มหาวิทยาลัยในวัง คลังแห่งความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
นายกสภาฯพล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม[1]
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม[1]
ที่ตั้ง
41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
สี████ สีเขียว สีชมพู
เว็บไซต์www.rbru.ac.th

ประวัติ

แก้
 
ตราศักดิเดชน์ พระสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยใช้เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยครูจันทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบ้านแก้ว อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี และได้รับพระราชทานตราศักดิเดชน์ ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจำวิทยาลัย

ต่อมาเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นนามของวิทยาลัย ว่า “วิทยาลัยรำไพพรรณี”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้พระราชทานคติธรรมประจำวิทยาลัยรำไพพรรณีว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อให้เป็น “สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ[2]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ปรัชญามหาวิทยาลัย

แก้

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมของมหาวิทยาลัย

แก้
  • "ผลงานสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ"ความหมายตามภาษาอังกฤษ "APM" (Achievement-Public Mind)
    • A  : Achievement งานมีผลสัมฤทธิ์
    • P  : Public จิตสาธารณะ
    • M  : Mind เสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

แก้

ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ แปลว่า “ บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แก้

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY"

สีประจำมหาวิทยาลัย

แก้

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้แก่ สีชมพู-เขียว

  • สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  • สีชมพู หมายถึง ความเมตตากรุณา สุภาพอ่อนโยน นับเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้เป็นครูและเป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ดอกไม้ประจำสถาบัน

แก้

คณะ

แก้

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้