มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อังกฤษ: Rajabhat Rajanagarindra University) ตั้งอยู่ที่ถนน 442 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา
ชื่อย่อมรร. / RRU
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (19 ปี)
นายกสภาฯรศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล[1]
อธิการบดีรศ.ดร. ดวงพร ภู่ผะกา
ที่ตั้ง
วิทยาเขตหลัก
เลขที่ 422 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 2
เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 3
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สี   เขียว-เหลือง

เว็บไซต์www.rru.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชาย ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายย้ายไปตั้งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางราชการได้ปรับปรุงโดยการขยายสถานที่เดิมให้กว้างขวางขึ้น โดยขอใช้ที่ดินจากทางการทหารและจัดซื้อเพิ่มเติม จัดสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครูซึ่งเรียนรวมอยู่กับนักเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทราดัดดรุณี มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ กล่าวคือ
พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัดออกปีละชั้นจนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามลำดับ

พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก (WHO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) มีชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนต์ แคนาดา อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสำหรับให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุม การสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ

พ.ศ. 2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา สังกัดกรมการฝึกหัดครู ซึ่งตั้งขึ้นในปีนี้เอง ในช่วงถัดมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและองค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา แก้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ทั้ง ภาคปกติและภาคค่ำ (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ที่มีอยู่แต่เดิม และมีอาคารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอื่น ๆ คือ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวิทยฐานะครูและอบรมครูประจำการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจำการ (อ.คป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง พ.ศ. 2530

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา แก้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา โดยสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2536 คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองกระเดือย หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนขยายของสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการประสานงานกับบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ สภาตำบลหัวไทร ทางการอำเภอบางคล้า ทางการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น จนได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท 0618 / 11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แก้

ในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์[2]

วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก. สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ตราประจำมหาวิทยาลัย แก้

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ " ด้านล้างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

ธงและสี แก้

ธงและสีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีขียว และสีเหลือง

ดอกไม้ แก้

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกสารภี

ตัวอักษรย่อ แก้

ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ภาษาไทย มรร. : ภาษาอังกฤษ RRU

คติธรรม แก้

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย คือ สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ หมายถึง พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา

การศึกษา แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดการเรียนการสอนคลอบคลุมทั้งหมด 5 คณะ 3 สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ประกอบไปด้วย

คณะ แก้

คณะครุศาสตร์ แก้

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 10 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ แก้

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 12 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาอาหารและธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (ปริญญาโท)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชาได้แก่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก้

เปิดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท)

สถาบัน แก้

หน่วยงานภายใน แก้

ศูนย์ แก้

โรงเรียนสาธิต แก้

บัณฑิตวิทยาลัย แก้

รายนามอธิการบดี แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีอธิการบดีมาแล้ว 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายนามครูใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชิตพันธ์ นคาวัฒน์ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
2. นางทวี ชุติวงศ์ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2494
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2497
รายนามอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2498
4. นางฉวีวรรณ ดุลยจินดา พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501
5. นายสนอง ศุขสมาน พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503
6. นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
7. นายทวีสิน ชุติวงศ์ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2508
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2515
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2518
รายนามอธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
8. นางสาววัชรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528
9. นายฉลอง ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
10. รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
10. รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
11. ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556
12. ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 [3]
13. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [4] - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

 1. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/16419.pdf
 2. https://www.komchadluek.net/news/local/415576
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พ้นจากตำแหน่ง (นายอุทัย ศิริภักดิ์)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (นางสาวดวงพร ภู่ผะกา)