มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับกลางของประเทศ เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของภาคใต้ และมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่รวมถึงเปิดคณะเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Suratthani Rajabhat University
SRU-Logo.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรส. / SRU
คติพจน์สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
นายกสภาฯวิชัย ศรีขวัญ
ที่ตั้งเลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สีประจำสถาบัน████ สีฟ้า สีแดง
เพลงดาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์www.sru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2516 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ หลังจากนั้น พ.ศ. 2528 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากครุศาสตร์ และได้รวมกับกลุ่มวิทยาลัยครูทางภาคใต้ 5 แห่ง จัดตั้ง "สหวิทยาลัยทักษิณ" โดยมีสำนักงานของสหวิทยาลัยครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และเคยมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าด้วยกัน แต่ก็มีการยกเลิกโครงการไป

 
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแบบลายเส้น

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายความว่าปราชญ์ของพระราชาและพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้สถาบันราชภัฏได้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นวงรีสองวงซ้อนกัน โดยวงรีวงนอกเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีวงในเป็นเส้นคู่ ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดิน ระหว่างวงรีทั้งสองด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยมีรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนาและอักษรขอมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ รูปทรงเป็นแบบอักษรโรมัน แบบ Gothic หรือตัวอักษรแบบ Old English ความว่า SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษดังกล่าวแทนค่าถึงความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สีของตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะแก้ไข

 
หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์ Archived 2014-07-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนแก้ไข

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทย(สำหรับนักศึกษาจีน)
 • สาขาวิชาภาษาจีน(สำหรับนักศึกษาไทย)
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองค์กร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • แขนงโยธวาทิต
  • แขนงดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาจิตกรรม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด 3+1(เรียน 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัณชีบัณฑิต(บช.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชน

คณะนิติศาสตร์แก้ไข

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.)แก้ไข

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต)

คณะพยาบาลศาสตร์ แก้ไข

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)แก้ไข

 • สาขาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แก้ไข

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)แก้ไข

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)แก้ไข

 • สาขาธุรกิจการบิน
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บัณทิตวิทยาลัยแก้ไข

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สาขาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)แก้ไข

 • สาขาวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิครูในปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ต้องเป็นครูอัตราจ้างสอนในสถานศึกษาเท่านั้น)

หน่วยงานแก้ไข

ศูนย์แก้ไข

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ศูนย์ภาษา
 • หอสมุดกลาง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • ศูนย์เอกสารตำรา
 • ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
 • ศูนย์สหกิจศึกษา
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ฝ่าย/กองแก้ไข

 • กองแผนงาน
 • กองกลาง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • งานพัสดุ
 • กองพัฒนานักศึกษา

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข

 • กองตรวจสอบภายใน
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแก้ไข

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา ภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนทั้งหมด ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแก้ไข

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
  • แขนงการจัดการโรงแรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข