มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับกลางของประเทศ เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของภาคใต้ และมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่รวมถึงเปิดคณะเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรส. / SRU
คติพจน์สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
นายกสภาฯวิชัย ศรีขวัญ
อธิการบดีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
อธิการบดีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ตั้ง
เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
สี████ สีฟ้า สีแดง
เว็บไซต์www.sru.ac.th

ประวัติ

แก้

ในปี พ.ศ. 2516 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ หลังจากนั้น พ.ศ. 2528 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากครุศาสตร์ และได้รวมกับกลุ่มวิทยาลัยครูทางภาคใต้ 5 แห่ง จัดตั้ง "สหวิทยาลัยทักษิณ" โดยมีสำนักงานของสหวิทยาลัยครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และเคยมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าด้วยกัน แต่ก็มีการยกเลิกโครงการไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายความว่าปราชญ์ของพระราชาและพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้สถาบันราชภัฏได้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นวงรีสองวงซ้อนกัน โดยวงรีวงนอกเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีวงในเป็นเส้นคู่ ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดิน ระหว่างวงรีทั้งสองด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยมีรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนาและอักษรขอมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ รูปทรงเป็นแบบอักษรโรมัน แบบ Gothic หรือตัวอักษรแบบ Old English ความว่า Suratthani Rajabhat University ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษดังกล่าวแทนค่าถึงความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สีของตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะ

แก้
ไฟล์:หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.jpg
หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์

แก้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

แก้

สาขาวิชาประถมศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนว

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาชีววิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แก้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาจีน)
 • สาขาวิชาภาษาจีน (สำหรับนักศึกษาไทย)
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองค์กร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • แขนงโยธวาทิต
  • แขนงดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาจิตกรรม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

แก้
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบ)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบ)

คณะวิทยาการจัดการ

แก้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด 3+1 (เรียน 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี)
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัณชีบัณฑิต (บช.บ.)

แก้
 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

แก้
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชน

คณะนิติศาสตร์

แก้

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)

แก้
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

คณะพยาบาลศาสตร์

แก้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

แก้
 • สาขาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

แก้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

แก้
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
  • แขนงวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

แก้
 • สาขาธุรกิจการบิน
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บัณทิตวิทยาลัย

แก้

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สาขาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

แก้
 • สาขาวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิครูในปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ต้องเป็นครูอัตราจ้างสอนในสถานศึกษาเท่านั้น)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

แก้

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา ภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แก้
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
  • แขนงการจัดการโรงแรม

หน่วยงาน

แก้
 • สภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักจัดการทรัพย์สิน
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สำนักงานกิจการภายนอก
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 • โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนและพัฒนา

ศูนย์

แก้
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ศูนย์ภาษา
 • หอสมุดกลาง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • ศูนย์เอกสารตำรา
 • ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
 • ศูนย์สหกิจศึกษา
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/กอง

แก้
 • กองแผนงาน
 • กองกลาง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • งานพัสดุ
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
 • กองตรวจสอบภายใน
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้