ปริญญาโท (อังกฤษ: master's degree) เป็นปริญญาที่ให้แก่บุคคลซึ่งผ่านการศึกษาซึ่งแสดงความชำนาญหรือภาพรวมระดับสูง (high-order overview) ของสาขาการศึกษาหรือแขนงการประกอบวิชาชีพเฉพาะ ในขอบเขตที่ศึกษา ผู้ได้รับปริญญาโทถือว่ามีความรู้สูงในหัวข้อทฤษฎีและประยุกต์กลุ่มชำนัญพิเศษ ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินเชิงวิจารณ์หรือการประยุกต์ทางวิชาชีพระดับสูง และความสามารถแก้ไขปัญหาซับซ้อนและคิดอย่างเคร่งครัดและเป็นอิสระ

สำหรับการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้เรียนจะสามารถกู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าวแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปพิจารณาและควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยเพราะแต่ละสินเชื่อมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันรวมถึงระยะเวลาในการกู้ยืม

[1]อยากเรียนต่อป.โท กู้เงินเรียนต่อได้ไหม

  1. "อยากเรียนต่อป.โท กู้เงินเรียนต่อได้ไหม | MoneyDuck Thailand". MoneyDuck. 2023-02-08.