มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมบส. / BSRU
คติพจน์มุ่งมั่นเอฟสังคมพัฒ ทุ่มเทให้เอฟสังคมพัฒเป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา2 สิงหาคม พ.ศ. 2541 (22 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ท้อปไฮ กายศาสตร์ ทองมงคล[1]
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.จิราเมธ เเก้วมาลัย[2]
ที่ตั้งหอช่างเอฟ ที่มีเกมซิ่งกับคีบอดซิ่ง เลขที่ 191 ซอยวัดใหญ่ริมคลอง ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมโรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน████ สีม่วง สีขาว
เพลงช่อชงโค
เว็บไซต์www.bsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งหน้า

ตึก 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ตึก 2 อาคารเรียนรวม

ตึก 3 อาคารเรียนรวม

ตึก 4 อาคารเรียนรวม

ตึก 5

ตึก 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ตึก 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตึก 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค)

ตึก 11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ตึก 12 อาคารเรียนรวม

นอกเหนืออาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งโรงเรียนสาธิต

ตึก 15

ตึก 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตึก 17 (อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญญาเริ่ม 21 มี.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค. 2564 ผู้รับจ้าง บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด)

ตึก 18 อาคารฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 19 อาคารสุริยาคาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 20 อาคารเรียนรวม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 21 หอพักศีตลาคาร

ตึก 22 อาคารช่อชงโค

ตึก 24 อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย

ตึก 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ตึก 30 คณะครุศาสตร์

ตึก 31 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นอกเหนืออาคาร

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำสถาบันแก้ไข

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครุศาสตร์แก้ไข

 
ตึก 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะเเนว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

ทุกสาขาวิชา 15,000 บาท ยกเว้น 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ทั่วไปและศิลปศึกษา 17,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 
ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น)
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

ทุกสาขาวิชา 15,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

 
ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาใหม่ 2562
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรสภาวิชาชีพ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมีศึกษา
 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

 • 1. จำนวน 15,000 บาท 9 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • 2. จำนวน 17,000 บาท 10 สาขาวิชา ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เคมี เคมีศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา จุลชีววิทยา ชีววิทยา และชีววิทยาศึกษา
 • 3. จำนวน 27,000 บาท 3 สาขาวิชา ได้แก่ การแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ และแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

 
ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

ทุกสาขาวิชา 15,000 บาท ยกเว้น 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการสื่อสารมวลชน 17,000 บาท
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 27,000 บาท
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 46,400 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านสมเด็จฯ
 
กำลังก่อสร้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านสมเด็จฯ

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาใหม่ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาใหม่ 2562

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

ทุกสาขาวิชา 15,000 บาท ยกเว้น 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตและวิศวกรรมพลังงาน 17,000 บาท

วิทยาลัยการดนตรีแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการดนตรี College of Music BANSOMDEJ

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • การประพันธ์เพลง
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแก้ไข

ทุกสาขาวิชา 17,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาดนตรีไทย 15,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้นำ
  • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะสาขาวิชาภาษาสากล
  • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาไทย

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ประวัติแก้ไข

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ที่ตั้งแก้ไข

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

 
อาคารเรียนศิลปอาชา บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 
อาคารหอพักสุริยมณฑล บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

 
สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

. ประ ภ า พ ตันเจริญ (เฟ้น) นักร้องนำวงพอส

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกเอฟมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จิราเมธ)