เปิดเมนูหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ชื่อย่อมบส. / BSRU
คติพจน์มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา17 มีนาคม พ.ศ. 2439 (123 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
ที่ตั้งเลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมโรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน████ สีม่วง สีขาว
เพลงช่อชงโค
เว็บไซต์www.bsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งหน้า

ตึก 1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ตึก 2 อาคารเรียนรวม

ตึก 3 อาคารเรียนรวม

ตึก 4 อาคารเรียนรวม

ตึก 5

ตึก 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ

ตึก 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตึก 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ทัต บุนนาค)

ตึก 11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

ตึก 12 อาคารเรียนรวม

นอกเหนืออาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝั่งโรงเรียนสาธิต

ตึก 15

ตึก 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตึก 17 (อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญญาเริ่ม 21 มี.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค. 2564 ผู้รับจ้าง บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด)

ตึก 18 อาคารฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 19 อาคารสุริยาคาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 20 อาคารเรียนรวม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตึก 21 หอพักศีตลาคาร

ตึก 22 อาคารช่อชงโค

ตึก 24 อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม)

ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย

ตึก 29 อาคารวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

ตึก 30 คณะครุศาสตร์

ตึก 31 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นอกเหนืออาคาร

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแก้ไข

 

สัญลักษณ์ประจำสถาบันแก้ไข

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครุศาสตร์แก้ไข

 
ตึก 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะเเนว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 
ตึก 27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

 
ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาใหม่ 2562
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรสภาวิชาชีพ)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมีศึกษา
 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

 
ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) 
 • สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาบัญชี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านสมเด็จฯ

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาใหม่ 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาใหม่ 2562
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

โครงการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ (TIFTEC)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) / (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการดนตรีแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • การประพันธ์เพลง
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)
 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

ระดับประกาศนียบัตร

คณะครุศาสตร์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (รป.ม.)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.ม.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.)
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วท.ม.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (วท.ม.)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเภสัชกรรมไทย (พท.ม.)

คณะวิทยาการจัดการ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สองภาษา) (บธ.ม.)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยี (บธ.ม.)

วิทยาลัยการดนตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ศศ.ม.)
ระดับปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปร.ด.) หรือ (ค.ด.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ปร.ด.) หรือ (วท.ด.)

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

 

ประวัติแก้ไข

- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

- พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยเงิบงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545

- พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553

- พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ที่ตั้งแก้ไข

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

 
อาคารเรียนศิลปอาชา บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 
อาคารหอพักสุริยมณฑล บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)

 
สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นางลินดา เกณฑ์มา)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(นายศิโรจน์ ผลพันธิน)