มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมบส. / BSRU
คติพจน์มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา2 สิงหาคม พ.ศ. 2541 (22 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์[2]
ที่ตั้งส่วนกลาง
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี
95 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 2/4 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมโรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน████ สีม่วง สีขาว
เพลงช่อชงโค
เว็บไซต์www.bsru.ac.th

ประวัติแก้ไข

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้นับได้ว่า สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ [3]

คณะครุศาสตร์แก้ไข

 
คณะครุศาสตร์ ตึก 30 อาคารพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค)

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะเเนว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ตึก 27 ชั้น 3-4
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น)
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาใหม่ 2562
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรสภาวิชาชีพ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมีศึกษา
 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก้ไข

 
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) ตึก 24 ชั้น M

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาใหม่ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาใหม่ 2562

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการดนตรีแก้ไข

 
สำนักงานวิทยาลัยการดนตรี อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ตึก 27 ชั้น 13-14

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • การประพันธ์เพลง
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ตึก 11 ชั้น 5

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้นำ
  • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะสาขาวิชาภาษาสากล
  • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาไทย

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
 • พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.สูง 3 ชั้น ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้อาคารเมื่อ พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 120 ล้านบาทในการพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์
 • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนระดับปริญตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

ที่ตั้งแก้ไข

95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

 
อาคารเรียนศิลปอาชา บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 
อาคารหอพักสุริยมณฑล บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
สาธิตปฐมวัย บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
 
ประถมสาธิต บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
มัธยมสาธิต บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข