มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อังกฤษ: Phetchaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 จึงย้ายมาตั้งในจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.พบ. / PBRU
คติพจน์คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
นายกสภาฯพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม[1]
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สี████ สีเขียว สีเหลือง
เว็บไซต์www.pbru.ac.th, rajabhat.edu

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น เวลากว่า 90 ปี โดยเริ่มมีหลักฐานการก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลราชบุรี เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ต่อมาจึงได้มีหลักฐานยืนยันว่าได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พื้นที่วัดท่าโค (ร้าง) ริมฝั่งนํ้าแม่กลอง ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับดังนี้ [2]

 • พ.ศ. 2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล แผนกกสิกรรมจังหวัดเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา
 • พ.ศ. 2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2498 เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ ป.กศ. เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือ ป.กศ.สูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
 • พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2519 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
 • พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 • พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขา บริหารธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ปริญญาโท 13 สาขาวิชา และปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
 • พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา โดยมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชน ชาติยูนนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) และ หลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ปี)
 • พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง วิทยาลัย ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ปี)
 • พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 42 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Xiangsihu College of Guangxi University for Nationalities, Yunnan Minzu University, Guangxi University of Foreign Languages, Southwest Forestry University และ Qujing Normal University โดยนักศึกษาจีนมาศึกษาวิชาภาษาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี (3+1) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งนักศึกษาไทยสาขาวิชาภาษาจีนไปเรียนวิชาภาษาจีน หลักสูตร 1 ปี ที่มหาวิทยาลัย ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม กับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ได้แก่ National Pingtung University of Science and Technology, Chung Chuo University of Science and Technology, Transworld University, Shih Chien University และ Dayeh University เริ่มปีการศึกษา 2556 จนถึงปีจจุบัน โดยนักศึกษาไทยไปฝึก ประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศไต้หวันเป็นเวลาคราวละ 2 เดือน และนักศึกษาไต้หวันเดินทางมาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพที่สถานประกอบการโรงแรมพื้นที่ ชะอำ-หัวหิน เป็นเวลา 2-6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 52 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
 • พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 49 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา ป.บัณฑิต 1 สาขาวิชา
 • พ.ศ. 2556 มีหลักสูตรที่เปิดระดับปริญญาตรี 45 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้งหมด 52 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่มีวิชาชีพรับรอง ได้แก่ คุรุสภา 13 หลักสูตร สภาวิศวกร 2 หลักสูตร เนติบัณฑิตยสภา 1 หลักสูตร สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1 หลักสูตร สภาวิชาชีพบัญชี 1 หลักสูตร และ ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ หลักสูตรทุกหลักสูตร
 • พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 49 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา ป.บัณฑิต 1 สาขาวิชา และในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกในปี การศึกษา 2557 จำนวน 70 คน มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20 มหาวิทยาลัย เน้นมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 7 แห่ง ไต้หวัน 4 แห่ง กัมพูชา 1 แห่ง สปป.ลาว 2 แห่ง เวียดนาม 2 แห่ง มาเลเซีย 2 แห่ง อินโดนีเซีย 1 แห่ง และบรูไน 1 แห่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งด้านการ เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยศิลปวัฒนธรรม วัสดุทางวิทยาศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 51 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับ ปริญญาเอก 1 หลักสูตร และหลักสูตร ป.วิชาชีพครู 1 หลักสูตร
 • พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 45 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับ ปริญญาเอก 1 หลักสูตร และหลักสูตร ป.วิชาชีพครู 1 หลักสูตร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แก้
 
ราชภัฏสัญลักษณ์ :  ได้หลอมรวมมาจากสัญลักษณ์เดิมของวิทยาลัยครูจำนวน 36 สถาบัน ให้คงเหลือความเป็นหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการสื่อความหมายง่ายต่อการจดจำ  มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบัน

ราชภัฏสัญลักษณ์ [3] :  ได้หลอมรวมมาจากสัญลักษณ์เดิมของวิทยาลัยครูจำนวน 36 สถาบัน ให้คงเหลือความเป็นหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการสื่อความหมายง่ายต่อการจดจำ  มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบัน

การกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ

รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดสถาบันราชภัฏ

รูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน

สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำนวน 5 สี ดังต่อไปนี้

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย

แก้

สีประจำสถาบัน เขียว-เหลือง

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แก้

ปรัชญา : “คุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม “

ปณิธาน:  “พลังปัญญาของท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ : “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสรางสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : “มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว”

คณะ

แก้

หลักสูตร

แก้
 • คณะครุศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
   • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ เก็บถาวร 2017-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม
 • คณะวิทยาการจัดการ เก็บถาวร 2017-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงสื่อสารการแสดง)
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการสถานพยาบาล)
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • ระดับปริญญาโท
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  • ระดับปริญญาเอก
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร เก็บถาวร 2017-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บถาวร 2017-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เก็บถาวร 2017-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เก็บถาวร 2018-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • หลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/19.PDF
 2. "ประวัติมหาวิทยาลัย". มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สืบค้นเมื่อ December 19, 2020.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "ราชภัฏสัญลักษณ์". มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สืบค้นเมื่อ December 19, 2020.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)