มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อังกฤษ: Phuket Rajabhat University) ตั้งอยู่ ณ ต.รัษฎา อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 354 ไร่ 78 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 78 ไร่ ที่ดินที่ได้รับบริจาคจากขุนเลิศโภคารักษ์และทายาท 273 ไร่ และได้รับบริจาคจากนายโสภณ เอกวานิช 3 ไร่ 78 ตารางวา โดยจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติ คือ ระดับปริญญาตรี (จันทร์ -ศุกร์) และระดับปริญาตรี (เสาร์ -อาทิตย์) และภาคพิเศษ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University
ราชภัฏภูเก็ต.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ. / PKRU
คติพจน์สติ ปญฺญ ปริหรติ
สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา
สถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต
14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (50 ปี)
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
25 มกราคม พ.ศ. 2538 (26 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ที่ตั้งเลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สีประจำสถาบัน████ สีแสด สีดำ
เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เว็บไซต์www.pkru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประวัติแก้ไข

เดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น วิทยาลัยครูภูเก็ต สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้

  • พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) - สถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ซึ่งตรงกับพระราชพิธีรัชดาภิเษก แต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูภูเก็ตเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ทำการเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษากับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง และจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครูประจำการ ตามหลักสูตรครูมัธยม (พ.ม.) โดยมีนายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นผู้อำนวยการ
  • พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) - กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง (Higher Education Institution) ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลำปาง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา ใช้ชื่อปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ในแขนงวิชาเอกต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นอธิการคนแรก
  • พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) - มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาจากเดิม โดยเปิดสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เพิ่มเติมจากสาขาครุศาสตร์
  • พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
  • พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) - มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนี้มุ่งเน้นให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ให้การศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงได้หลายสาขาวิชา จนถึงระดับปริญญาเอก
  • พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) - มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร เป็นอธิการบดี และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก
 
ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

รายนามหัวหน้าสถานศึกษาแก้ไข

ตั้งแต่เริ่มสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ตในปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการ และอธิการบดี ตามลำดับดังนี้

รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ภิรมรัตน์ พ.ศ. 2514 - 2528
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย เพชรช่วย พ.ศ. 2528 - 2530
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุประดิษฐ์ สิบรัตนสกุล พ.ศ. 2530 - 2538
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี พ.ศ. 2538 - 2542
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร พ.ศ. 2542 - 2551
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี พ.ศ. 2552 - 2560
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

ตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนายกสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับดังนี้

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาทร ต้องวัฒนา พ.ศ. 2539 - 2546
2. นายศิวะ แสงมณี พ.ศ. 2547 - 2548
3. ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร พ.ศ. 2549 - 2555
4. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หน่วยงานแก้ไข

ปัจจุบันมี 5 คณะ 4 สำนัก 1 สถาบัน 1 วิทยาลัย ดังนี้

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีแก้ไข

  • ดูเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อที่ระบบการคัดเลือกกลาง TCAS

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี 11 หลักสูตร ดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษาแก้ไข

เป็นการศึกษาระดับปริญาโท (มหาบัณฑิต) และปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่แก้ไข

เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ปรับปรุงจากโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ (กศ.บป.) และโครงการให้การศึกษาและฝึกอมรบครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ที่มีอยู่เดิม เปิดสอน 7 หลักสูตร ที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข