สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Management Science) เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คำขวัญมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในภาคเอกชน และภาครัฐ แก่ประชาชนทุกระดับ โดยมุ่งค้นคว้า แสวงหา ถ่ายทอด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม
ชื่ออังกฤษSchool of Management Science
ที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คณบดีผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
เว็บไซต์mgmtsci.stou.ac.th

ประวัติแก้ไข

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ แรกเริ่มโดยเหตุที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับ การสถาปนาขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนใน ระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัย สื่อการสอนทางไกล การกำหนด สาขาวิชาที่จะเปิดสอน ใช้หลักเกณฑ์ ด้านความต้องการของสังคม และความพร้อมของ มหาวิทยาลัย ที่จะให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานเป็นสำคัญ การประเมินความต้องการ ของสังคมนั้นได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนั้น ได้คำนึงถึงประสบการณ์ และความถนัดของบุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น ลักษณะของสาขาวิชา ที่เอื้อต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัยเกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคมไทย

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร เปิดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการ งานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้[1]

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) (ต่อเนื่อง)[2]
 • แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  • วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • วิชาเอกการจัดการ
 • วิชาเอกการเงิน
 • วิชาเอกการตลาด
 • วิชาเอกการท่องเที่ยว

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • วิชาการบัญชี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต​ (บธ.ม.)
 • วิชาบริหารธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)[3]

 • วิชารัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
 • วิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)[4]

 • วิชารัฐประศาสนศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช