ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

https://nakhonnayok.stou.ac.th/boss/https://nakhonnayok.stou.ac.th/

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก

Regional Distance Education Nakhon Nayok, Sukhothai Thammathirat Open University

STOU Symbol.gif
ป้ายหน้าศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
ที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
การก่อสร้าง
ปีสร้าง พ.ศ. 2543
เปิดใช้ พ.ศ. 2543
พิกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เว็บไซต์ https://nakhonnayok.stou.ac.th/

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครนายก เป็น 1 ใน 10 ศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

196 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ประวัติแก้ไข

แนวคิดเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เน้นระบบการศึกษาทางไกล บริการนักศึกษาให้ทั่วถึง สามารถเปิดโอกาสการศึกษาและเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เป้าหมายบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้กำหนดแนวคิดศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาคแบบถาวร ภายใต้การดูแลของสำนักบริการการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์วิทยพัฒนาบริการ และได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครสวรรค์
 3. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดเพชรบุรี
 5. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดสุโขทัย

ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)ได้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใหม่คือ สำนักวิทยพัฒนาบริการ

ในปี พ.ศ. 2541 เปิด

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดลำปาง
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดอุดรธานี

ในปี พ.ศ. 2542 เปิด

 1. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดจันทบุรี
 2. ศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดยะลา

ในปี พ.ศ. 2543 เปิดศูนย์วิทยพัฒนาบริการจังหวัดนครนายก และ ได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักวิทยพัฒนาบริการ เป็น สำนักวิทยพัฒนา และ ศูนย์วิทยพัฒนบริการ เป็น ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และในปี พ.ศ.2564 ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิทย์บริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การคมนาคมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กรุงเทพมหานคร-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ดอนเมืองโทลเวย์)อนุสรณ์สถานแห่งชาติ-ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก)ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต-แยกทองหลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 (องค์รักษ์-บ้านนา)แยกทองหลาง-แยกบ้านนา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33(ถนนสุวรรณศร) แยกบ้านนา-แยกบ้านพร้าว
ทางหลวงชนบท นย.หมายเลข 2013 แยกบ้านพร้าว-โรงเรียนเตรียมทหาร
ทางหลวงชนบท นย.หมายเลข 5017 โรงเรียนเตรียมทหาร-ศวน.มสธ.นครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบแก้ไข

 1. นครนายก ชมรม นศ.มสธ.นครนายก
 2. ปราจีนบุรี ชมรม นศ.มสธ.ปราจีนบุรี
 3. ฉะเชิงเทรา ชมรม นศ.มสธ.ฉะเชิงเทรา
 4. สระบุรี ชมรม นศ.มสธ.สระบุรี

บุคลากรศูนย์วิทยบริการชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายกแก้ไข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ประวัติผู้อำนวยการ https://nakhonnayok.stou.ac.th/boss/[1][2]
 • นางสาวพเยาว์ เทียมเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
 • นายทัธยา คำวิจารณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 • นางสาวชลธิชา ประดิษฐ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รักษาการหัวหน้างานเครือข่ายและชุมชน
 • นางสาวณัฐธ์ชกมล หอมธูป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางทัศวรรณ ยินดีวรรณ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นายกริช วชิระสูตร ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
 • นายอนุสิทธิ์ บุญยะสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นายพิทยุตม์กิจ พุทธสุวรรณ์ ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ
 • นางกิติมา คำวิจารณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • นายเจษฎา บุญฤทธิ์เรืองเดช ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • นายธเนศ ขันเหลา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • นางสาวเต้ม เน็งไธสง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 • นางสาวบุญเรือน บุญรอด ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 • นายสายชล อินทร์มูลน้อย ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

กิจกรรมของชมรม นศ.มสธ.สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายกแก้ไข

 1. เปิดรับสมาชิกชมรม
 2. ห้องสอบจำลอง ให้กับนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
 3. รับน้องนักศึกษาใหม่
 4. ออกค่ายอาสาพัฒนา ในพื้นที่ ศวน.มสธ.นครนายก
 5. แข่งขันกีฬาประจำปี ระหว่าง จังหวัด ที่อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
 6. แลกของขวัญวันปีใหม่

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข