โรงเรียนเตรียมทหาร

สถาบันการศึกษาทางทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร (อังกฤษ: Armed Forces Academies Preparatory School) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

โรงเรียนเตรียมทหาร
Armed Forces Academies Preparatory School
ชื่อย่อรร.ตท.สปท. / AFAPS.RTARF
คติพจน์สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา27 มกราคม พ.ศ. 2501; 66 ปีก่อน (2501-01-27)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการ
พลตรี ชาตรี จันทร์พิทักษ์​[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
สี     สีแดง-น้ำเงิน-ฟ้า-เลือดหมู
เว็บไซต์www.afaps.ac.th

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์[2]

ประวัติ แก้

 
บรรยากาศภายในโรงเรียนเตรียมทหาร
 
การแต่งกายของนักเรียนเตรียมทหาร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 จอมพลถนอม กิตติขจร ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่า หากจะรวมโรงเรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันจากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถาบันเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติ ทั้งยังทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความสนิทสนมกลมเกลียว มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดีและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สภากลาโหมได้เห็นชอบในดำรินี้เป็นเอกฉันท์ ในขั้นแรกให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 จึงถือว่าวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้บัญชาการคนแรกคือ พลเอก ปิยะ สุวรรณพิมพ์

ในปี พ.ศ. 2506 กรมตำรวจได้ขอให้โรงเรียนเตรียมทหารรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วย โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับนายทหาร นายตำรวจ โดยสมบูรณ์ ในระยะแรกนั้นโรงเรียนเตรียมทหารยังไม่มีที่ตั้งถาวร ได้ใช้อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2504 โรงเรียนเตรียมทหารได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น ณ เลขที่ 1875 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองสัญญาณทหารเรือ มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา หลังจากได้สร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายมาอยู่ที่พระราม 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2504

ในปี พ.ศ. 2522 กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพบก และกองร้อยทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง กองบัญชาการกองทัพบก ได้ย้ายออกจากพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกัน โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้รับพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเพิ่มอีก 91 ไร่ 62 ตารางวา รวมเป็น 127 ไร่ 9 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2537 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้พิจารณาว่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมทหารได้เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่โดยรอบกลายเป็นย่านชุมชนหนาแน่น ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ อีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารมีข้อจำกัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารและการพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารด้านต่างๆ ในอนาคต จึงได้ปรึกษากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร ถึงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบให้บริษัท คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของโครงการย้ายโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งเสนอแนะพื้นที่ตั้งโครงการ ในที่สุดได้เลือกพื้นที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกเจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ดำเนินการประมาณ 2,460 ไร่ เป็นผลให้โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่เกิดขึ้น

โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2539 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2541

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้สามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีพิธีเคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารเข้าสู่ที่ตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน[3]

ส่วนพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหารเดิม ต่อมาก็ได้กลายเป็นสวนลุมไนท์บาซาร์ และปัจจุบันกำลังก่อสร้างโครงการวัน แบงค็อก

ตราประจำโรงเรียน แก้

เครื่องหมายจักรดาว เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วย

  1. คบเพลิง หมายถึง การศึกษาและความรุ่งโรจน์
  2. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ
  3. จักรเวียนซ้าย หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ
  4. ดาวห้าแฉก หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ

สีประจำโรงเรียน แก้

สีแดง คือ เหล่าทหารบก
สีน้ำเงิน คือ เหล่าทหารเรือ
สีฟ้า คือ เหล่าทหารอากาศ
สีเลือดหมู คือ เหล่าตำรวจ

รายนามผู้บัญชาการ แก้

รายนามผู้บัญชาการ​
ลำดับ นาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลตรี ปิยะ สุวรรณพิมพ์ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
2 พลตรี ชิงชัย รัชตะนาวิน 13 มกราคม พ.ศ. 2515 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520
3 พลตรี ไพบูลย์ สิรยากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523
4 พลตรี สนั่น ขยันระงับพาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525
5 พลตรี โกมล เกษรสุคนธ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527
6 พลตรี นิยม ศันสนาคม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528
7 พลตรี ธีรวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2531
8 พลตรี ชัยณรงค์ หนุนภักดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532
9 พลตรี พนม จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534
10 พลตรี มนัส คล้ายมณี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536
11 พลตรี ปรีชา สามลฤกษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
12 พลตรี ประพาฬ นิลวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
13 พลตรี สุเทพ โพธิ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544
14 พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
15 พลตรี พอพล มณีรินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
16 พลตรี พรพิพัฒน์ เบญญศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
17 พลตรี รักบุญ มนต์สัตตา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554
18 พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
19 พลตรี บุญชู เกิดโชค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
20 พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
21 พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22 พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
23 พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
24 พลตรี รวิศ รัชตะวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
25 พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566
26 พลตรี ชาตรี จันทร์พิทักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน[4][5]

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  2. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/510853สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เก็บถาวร 2019-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เสด็จฯพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและร.ร.นายร้อยตำรวจ
  3. https://www.youtube.com/watch?v=hO8Do-RAvGs ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 39 ข หน้า 11 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 18 วันที่ 30 สิงหาคม 2566