คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปริญญาโทถึงปริญญาเอก นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เป็นแห่งที่2ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษFACULTY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Ramkhamhaeng University
ที่อยู่อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240
วันก่อตั้งพ.ศ. 2552
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ
เว็บไซต์[1]
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/hrd.ru.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นโดยจัดการศึกษาในหลัก3หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา2552 โดยแตกต่างจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กำลังขยายงาน และบริการการศึกษาในด้านพร้อมทั้งเปิดสอนวิชาโท ให้แก่คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต อินทวงศ์ (ไม่ทราบปี - 2560)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2560 - ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:คณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง