เปิดเมนูหลัก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิชาบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ. 2514 [1]

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration Ramkhamhaeng University
คณบดีรองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊กคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดยมีหลักในการดำเนินงานให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียนหรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียนการสอน มาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคโดยจัดการศึกษาผ่านระบบดาวเทียม และจัดคณาจารย์เข้าบรรยายตามสาขาวิทยาบริการต่าง ๆ หมุนเวียน สลับสับเปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้โดยไม่รับปริญญา และสามารถนำหน่วยกิตสะสมที่ได้ไว้นี้โอนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอีกด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีที่ทำการคณะเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่บริเวณอาคาร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" มี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2514 : เป็นปีแรกที่จัดการเรียนการสอน[2]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

 • ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี
 • รองศาสตราจารย์วิชัย ธนรังสีกุล
 • รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน
 • รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล
 • รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย (9 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)[3]

หลักสูตรแก้ไข


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการประกันภัย
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
 • สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน[4]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการการโฆษณา
 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 • สาขาวิชาการจัดการงานบริหารระดับสูง[4][5]
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ[4]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข