คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Education, Ramkhamhaeng University) เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 (53 ปี)
คณบดีรศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
สี  ชมพู
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ

แก้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยใช้อาคารทรงกลมที่จัดแสดงงานสินค้านานาชาติเป็นสถานทำการชั่วคราว ต่อมาใน พ.ศ. 2516 ได้ทำการย้ายสถานทำการชั่วคราวมายังอาคารศรีชุม ก่อนที่จะย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ห้าชั้น ใน พ.ศ. 2518

และใน พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยเป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และใน พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นครั้งแรก และใน พ.ศ. 2543 ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาเอก ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต[2]

พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมเพื่อลดปัญหาผู้ปกครองที่ไม่สามารถนำบุตรหลาน ไปฝากเรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณใกล้เคียงที่พักได้ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้เปิดรับนักเรียนในชั้นบริบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 ห้อง

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

แก้
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ. นคร (2514-2524)
 • อาจารย์ธำรง มานะกิจ (2524-2528)
 • รองศาสตราจารย์เอนก เพียรอนุกูลบุตร (2528-2532)
 • รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ (2532-2536)
 • รองศาสตราจารย์ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (2536-2538)
 • รองศาสตราจารย์พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2538-2542)
 • รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2543-ส.ค.2551)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (2552-2556)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2556-2560)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (2560 - 26 พฤษภาคม 2561) (รักษาการในตำแหน่ง)
 • รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ (27 พฤษภาคม 2561 - ไม่ทราบ) (รักษาการในตำแหน่ง)[3]
 • รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน (ปัจจุบัน)

หน่วยงานภายใน

แก้
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จนมาใน พ.ศ. 2532 ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร

แก้

ปริญญาตรี

แก้
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มี 6 วิชาเอกคือ เอกการประถมศึกษา, เอกภาษาอังกฤษ, เอกภาษาจีน,เอกสังคมศึกษา, เอกคณิตศาสตร์ และเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มี 2 วิชาเอก คือ เอกการบริหารจัดการนันทาการและเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์
 • สาขาวิชาการวัด การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เดิมชื่อ: สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)
 • สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา มี 2 วิชาเอก คือ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์[4][5][6][7]

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

แก้
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปริญญาโท

แก้
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

แก้
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัยากรมนุษย์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง

แก้
 1. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-13. สืบค้นเมื่อ 2010-06-09.
 2. "เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-12. สืบค้นเมื่อ 2010-06-09.
 3. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 48 ฉบับที่ 6 วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2561
 4. หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62 ขึ้นไป
 5. หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 61
 6. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/12/1489635195_06_คณะศึกษาศาสตร์_60.pdf หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60]
 7. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/11/1453264398_07_คณะศึกษาศาสตร์_59.pdf หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55-59]

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้