คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Science, Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก
สี  สีเหลือง
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ แก้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ โดยเปิดสอน 5 สาขาวิชาในช่วงแรก ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้แยกออกมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2517 และดำเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[1] ซึ่งมีอาคารประจำคณะในปัจจุบัน 5 แห่ง ได้แก่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO), อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SCL), อาคารลายสือไท (LTB)note, อาคารคีรีมาศ (KMB) และอาคารภาควิชาสถิติ (STB) [2]

^note หมายเหตุ : อาคารลายสือไท ใช้งานเฉพาะในพื้นที่ชั้น 5

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แก้

  • รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก (ปัจจุบัน)

หลักสูตร แก้

ปริญญาตรี แก้

ปริญญาโท แก้

ปริญญาเอก แก้

อ้างอิง แก้

  1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. "สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-07. สืบค้นเมื่อ 2010-06-26.
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60 ขึ้นไป
  4. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/11/1453264418_08_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_59.pdf หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55-59]

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้