คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Science Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่ออังกฤษFaculty of Science Ramkhamhaeng University
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊กภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ โดยเปิดสอน 5 สาขาวิชาในช่วงแรก ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้แยกออกมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2517 และดำเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[1] ซึ่งมีอาคารประจำคณะในปัจจุบัน 5 แห่ง ได้แก่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO), อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SCL), อาคารลายสือไท (LTB)note, อาคารคีรีมาศ (KMB) และอาคารภาควิชาสถิติ (STB) [2]

^note หมายเหตุ : อาคารลายสือไท ใช้งานเฉพาะในพื้นที่ชั้น 5

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

  • รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก (ปัจจุบัน)

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

ปริญญาโทแก้ไข

ปริญญาเอกแก้ไข

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา http://www.bio.sci.ru.ac.th/images/pdf/PhDBio.pdf

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข