คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยรามคำแหง นับเป็นคณะทางศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากด้านการสอนแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังทำหน้าที่วิจัย บุกเบิก และพัฒนาวิชาการด้านศิลปกรรม รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Applied Arts
ที่อยู่อาคารสุโขทัย ชั้น 15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร
คณบดีอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ[1]
วารสารวารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
(J. Fine Arts)
เว็บไซต์http://www.faa.ru.ac.th/Index1.html
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/silgumram/

ประวัติแก้ไข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการอนุมัติจัดตั้งหลักสูตรในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข โดยจัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพร้อมเปิดให้ทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2550 ในช่วงแรกของการก่อตั้งนี้ ถือได้ว่ายังขาดความพร้อมในด้าน อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนไปบ้าง แต่จากความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสถานที่ทำการถาวรที่อาคารสุโขทัย ชั้นที่ 15 เปิดรับสมัครนักศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ใน 3 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ สาขาวิชานาฏกรรมไทย ดนตรีไทย และดนตรีไทยสมัยนิยม[2]

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแก้ไข

 • รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข
 • อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
 • อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ (ดำรงตำแหน่งท่านปัจจุบัน)

สาขาวิชาที่เปิดสอนแก้ไข

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชานาฏกรรมไทย

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชานาฏกรรมไทย - แผนการศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย

 • สาขาวิชาดนตรีไทย

- โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย

 • สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

- โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม (วิชาเอกดนตรีลูกกรุง) - แผนการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม (วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง)

หลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

 • สาขาวิชานาฏกรรมไทย
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

อ้างอิงแก้ไข

 1. คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. "2 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2010-08-14.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข