คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็น ภาควิชาสื่อสารมวลชน ในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นเป็น คณะสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา เป็นคณบดีคนปัจจุบัน

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Mass Communication,
Ramkhamhaeng University
สร้างสรรค์นักสื่อสาร รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม
ชื่อย่อMC.
สถาปนา15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (11 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา
ที่อยู่
สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สี  เขียวตองอ่อน
มาสคอต
รูปคนสนทนา (ไม่เป็นทางการ)
สถานปฏิบัติห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10
สำนักงานคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2
เว็บไซต์https://mac.ru.ac.th/

ปัจจุบัน คณะสื่อสารมวลชนเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2565 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล[ลิงก์เสีย] และ สาขาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เก็บถาวร 2022-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ประวัติ แก้

แรกเริ่ม แก้

แรกเริ่มคณะสื่อสารมวลชน เดิมมีชื่อว่า คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เกิดจากภาควิชาสื่อสารมวลชนนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นทศวรรษที่ 4 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีพ.ศ. 2543 จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนและเตรียมการจัดตั้งศูนย์สารนิเทศ จึงได้แยกตัวออกเป็น คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ชื่อในขณะนั้น ซึ่งมีผู้เข้าการศึกษาและสนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภารกิจของคณะมนุษย์ศาสตร์มีมากขึ้น และการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและสาขาวิชาให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์ปัจจบันมากขึ้น จึงได้มีการแยกภาควิชาสื่อสารมวลชนขึ้นเป็น "คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน" ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนวิชาด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาสื่อสารมวลชน แก้

ในปี พ.ศ. 2536 มีพระราชบัญญัติก่อตั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ด้วยมีนักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก และมีความสนใจในศาสตร์การสื่อสารมวลชนเฉพาะสาขามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมการยกฐานะภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน แก้

การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4/2545 วาระที่ 4.8 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติให้จัดตั้ง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน และมีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2545 และให้อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี แก้

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
 2. สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 3. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท แก้

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะสื่อสารมวลชน แก้

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็นคณะสื่อสารมวลชนโดยให้รวมการดำเนินการของภาควิชาสื่อสารมวลชนและคณะสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกัน เป็นคณะในกำกับราชการอีกคณะหนึ่งอย่างเป็นทางการ แยกการดำเนินงานเป็นอิสระออกจากคณะมนุษยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะ อย่างเป็นเอกเทศ ในปีการศึกษา 2556 และมีที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร เป็นคณบดีท่านแรก

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี แก้

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล[ลิงก์เสีย]
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เก็บถาวร 2022-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท แก้

มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา แก้

หลักสูตรปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
 • อักษรย่อภาษาไทย ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
 • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Communication Arts and Digital Media)
 • อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Communication Arts and Digital Media)


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์)
 • อักษรย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์)
 • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Digital Film and Creative Media)
 • อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Digital Film and Creative Media)

หน่วยงาน แก้

 • ภาควิชาสื่อสารมวลชน
 • ภาควิชาการสื่อสารบูรณาการ
 • ภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 • ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สำนักงานเลขานุการ
 • งานหลักสูตร

ศิษย์เก่า​ที่มีชื่อเสียง​ แก้

หมวดหมู่:บุคคลจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ้างอิง แก้

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้