วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1] และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง[2] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)[3] ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ก่อนหน้ารศ. คิม ไชยแสนสุข
ถัดไปรศ. ปรีชา พหลเทพ (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้ารศ. ปรีชา พหลเทพ (รักษาการ)
ถัดไปผศ. บุญชาล ทองประยูร (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
คู่สมรสตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ (มังคะลี)

ประวัติ แก้

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นชาวตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2517 เป็นอาจารย์ตรี ปี พ.ศ. 2529 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 พ.ศ. 2539 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ในปี พ.ศ. 2541-2543 ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง และในปี 2548-2554 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[4] และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554[5] ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 [6]โดยดำรงตำแหน่งในวาระแรกจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[7]

ต่อมา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกสมัย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559[8]และดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต - ปัจจุบัน แก้

 • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (พ.ศ. 2541)
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2541)
 • ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (พ.ศ. 2541)
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2545)
 • ประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง (พ.ศ. 2546)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547)
 • ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2548)
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2548 - 2554)
 • รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2550, 10 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554, กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)
 • รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ. 2551)
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2544)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2545)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548)
 • คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. 2549)
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ (พ.ศ. 2549)
 • ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง (พ.ศ. 2550)
 • กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2550)
 • ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2550)
 • ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (พ.ศ. 2551)
 • กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2552)
 • ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552)
 • กรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2553)
 • รองประธานกรรมการพัฒนาการบริหารท่าอากาศยาน (พ.ศ. 2554)
 • กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554)
 • กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ (24 เมษายน พ.ศ. 2555)
 • อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม (พ.ศ. 2555)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (14 กันยายน พ.ศ. 2555-ไม่ทราบปี)[9]
 • ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ (พ.ศ. 2555)
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (พ.ศ. 2555)
 • กรรมการบริหารกิจการระหว่างประเทศของการท่าอากาศยาน (พ.ศ. 2556)
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557-2558)
 • กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557)
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เจพีมอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2557)
 • อาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • กรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
 • กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) (ปัจจุบัน)[10]
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 วาระ (21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558, 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)
 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 50 ฉบับที่ 10 วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563
 3. "รายชื่อกรรมการอิสระ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-02. สืบค้นเมื่อ 2017-09-04.
 4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[ลิงก์เสีย]
 5. "แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-15. สืบค้นเมื่อ 2011-03-10.
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 7. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 145 ง หน้า 8,20 กันยายน 2555
 10. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 45 ฉบับที่ 34 วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2558, งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,7 ธันวาคม 2558
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๑๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น แก้