คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยเป็นหนึ่งในสี่คณะที่กำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อแรกเริ่มมีทำหน้าที่สอนวิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะอื่น ๆ ต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนเปิดหลักสูตร ทางด้านสายสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และครอบคลุมไปยังด้านสาขามานุษยวิทยา, สังคมวิทยา รวมไปถึงภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Humanities Ramkhamhaeng University.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities Ramkhamhaeng University
ที่อยู่อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้ง26 กุมภาพันธ์ 2514
คณบดีรองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี[1]
วารสารวารสารมนุษยศาสตร์
สีประจำคณะสีแสด
เว็บไซต์http://www.human.ru.ac.th/
เฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติแก้ไข

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการสถาปนาในปี พ.ศ. 2514 ได้ถือกำเนิดพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2514"จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 48 ปีแล้ว ซึ่งที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์หลังแรก เป็นอาคารหลังหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ คืออาคารปัจจุบัน ซึ่งได้มีการวาง ศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาศน์) สมณศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้รับ สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก อาจารย์และข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้พร้อมใจกันถือเอาวันที่ 28 กันยายน เป็นวันมนุษยศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งมุ่งเน้นในด้านภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษากรีก ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต และมีกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย[2]

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาสเปน
 • สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาปรัชญา
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว[3]
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ปริญญาโทแก้ไข

 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาไทยศึกษา
 • สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ – ไทย
 • สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข