เปิดเมนูหลัก

วิเชียร ชวลิต นักการเมืองไทย รองประธานกรรมการคนที่สาม ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ[1] พรรคพลังประชารัฐ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[2] อดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

วิเชียร ชวลิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (64 ปี)
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
บิดา เจริญ ชวลิต
มารดา มณี ชวลิต
ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสนา พุทธ

อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท[3]อดีตประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[4]อดีตประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ[5]อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[6]อดีตประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ[7]อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อดีตประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตกรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[8] อดีตกรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[9]

ประวัติและการศึกษาแก้ไข

วิเชียร ชวลิต เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายเจริญ กับนางมณี ชวลิต[10] จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2534 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31
 • พ.ศ. 2538 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33
 • พ.ศ. 2545 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 7
 • พ.ศ. 2548 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • พ.ศ. 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การทำงานแก้ไข

งานราชการแก้ไข

วิเชียร ชวลิต ทำงานรับราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกระทรวงมหาดไทย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวง

 • พ.ศ. 2536 นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • พ.ศ. 2537 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์การ กองราชการส่วนท้องถิ่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ. 2539 นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2542 นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 • พ.ศ. 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญุ
 • พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • 3 พฤษภาคม 2553 อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
 • 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2554 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)
 • 4 พฤษภาคม 2555 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[11]

ในช่วงรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการปกครอง และในปี พ.ศ. 2553 เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 21ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาในช่วงรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

งานตำแหน่งอื่นๆแก้ไข

 • 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • 14 มีนาคม 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การเมืองแก้ไข

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557แก้ไข

ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์[12][13]

ก่อตั้ง พรรคพลังประชารัฐแก้ไข

ใน พ.ศ. 2561 นายวิเชียร ชวลิต ได้ร่วมก่อตั้ง พรรคพลังประชารัฐ จากนั้นในวันเสาร์ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคพลังประชารัฐ ได้จัดประชุมสามัญใหญ่ของพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี ปรากฏว่า ดร.อุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และนาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายกองเอก วิเชียร ชวลิต เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค และ ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นโฆษกพรรค

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ[14]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. ครม.ไฟเขียวตั้ง “วิเชียร ชวลิต” เป็นขรก.การเมือง-นั่งที่ปรึกษารมช.พาณิชย์
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
 4. คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 5. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00152877.PDF
 7. พรบ.สัญชาติ
 8. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 9. https://www.etda.or.th/app/webroot/files/1/files/L10.pdf
 10. ประวัติ นายวิเชียร ชวลิต
 11. [1] นายวิเชียร ชวลิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 12. ครม.ไฟเขียวตั้ง “วิเชียร ชวลิต” เป็นขรก.การเมือง-นั่งที่ปรึกษารมช.พาณิชย์
 13. คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิเชียร ชวลิต)
 14. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10.
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนแก่นายกองเอก วิเชียร ชวลิต ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122, ตอนที่ 13 ข, 2 กันยายน พ.ศ. 2548, หน้า 4

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข