ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล เกิด (7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 - ) เป็น ประธานกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บิดาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการณ์นายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังนายสมชายพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม 2551 – 16 ธันวาคม 2551
(0 ปี 14 วัน)
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน 2551 – 16 ธันวาคม 2551
(0 ปี 83 วัน)
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สนั่น ขจรประศาสน์
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
สุวิทย์ คุณกิตติ
สหัส บัณฑิตกุล
ถัดไป สุเทพ เทือกสุบรรณ
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
สนั่น ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554
(2 ปี 232 วัน)
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ
ถัดไป ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม – 23 กันยายน 2551
(0 ปี 52 วัน)
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า ไชยา สะสมทรัพย์
ถัดไป เฉลิม อยู่บำรุง
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ดำรงตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ 2552 – 4 กันยายน 2555
(3 ปี 202 วัน)
ก่อนหน้า พิพัฒน์ พรมวราภรณณ์
ถัดไป อนุทิน ชาญวีรกุล
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (85 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
พรรคการเมือง พลังประชาชน (2550–2551)
ภูมิใจไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรส นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล
บุตร 3 คน
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล มีชื่อเล่นว่า "จิ้น" คนในสภานิยมเรียก "ปู่จิ้น" เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2479 ที่จังหวัดพระนคร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน และได้ร่วมอบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เขาสมรสกับนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล มีบุตร 3 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 1 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายมาศถวิน ชาญวีรกูล และนางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล

การทำงานแก้ไข

เขาเริ่มทำงานในสายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2505 ได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทขึ้น ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (STECON) ก่อนจะรับงานสัมปทานระดับ "เมกะโปรเจกต์" ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ พ.ศ. 2537 ผลงานที่สร้างชื่อ เช่น งานก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 12,260 ล้านบาท, ก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี วงเงิน 4,325 ล้านบาท, งานโรงงานไฟฟ้าแก่งคอย 2,534 ล้านบาท, การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ากรุงเทพใต้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,360 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน วงเงิน 12,000 ล้านบาท

การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

เขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองมาเป็นระยะเวลานาน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2539 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ[1] โควตาพรรคชาติพัฒนา, ปี พ.ศ. 2551 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ในโควตาของกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และตำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[2] ตามโควตาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง [3]

ต่อมา เขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้น ชวรัตน์ก็ได้วางมือทางการเมือง[4]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รับใช้  ไทย
บริการ/สังกัดกองอาสารักษาดินแดน
ประจำการพ.ศ. 2551 - 2554
ชั้นยศ  นายกองใหญ่
บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่ชวรัตน์ ชาญวีรกูล เมื่อ พ.ศ. 2552[5] ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  3. ตั้ง ชวรัตน์ รักษาการนายกฯ โอฬาร เยียวยาสนามบิน
  4. ชวรัตน์วางมือ ภท.หลังบ้านเลขที่ 111 ปลดล็อก
  5. ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนนายกองใหญ่
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๒, ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ก่อนหน้า ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถัดไป
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 57)
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
โอฬาร ไชยประวัติ
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
สมชาย วงศ์สวัสดิ์    
รักษาการนายกรัฐมนตรี (ครม. 58)
(2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
  ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ไชยา สะสมทรัพย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(2 สิงหาคม พ.ศ. 2551- 23 กันยายน พ.ศ. 2551)
  ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง