บ้านเลขที่ 111 เป็นคำศัพท์ทางการเมืองไทย ที่ใช้เรียกอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จำนวน 111 คน ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ตามคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งกระทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

รายนามอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยแก้ไข

เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

มูลนิธิ 111 ไทยรักไทยแก้ไข

 
พิธีก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา ลาดพร้าว

ต่อมา กลุ่มบ้านเลขที่ 111 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อก่อตั้งมูลนิธิ 111 ไทยรักไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 444/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1]โดยมีวัตถุประสงค์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตอบแทนแก่สังคมและประชาชน ที่เคยมอบความไว้วางใจแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้ปฏิบัติภารกิจบริหารประเทศ ในฐานะรัฐมนตรี คณะที่ 54, 55 ของไทย และในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชุดที่ 21, 22 ของไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549[ต้องการอ้างอิง]

คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไข

คณะกรรมการในวาระเริ่มแรกแก้ไข

การจัดการมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงาน 11 คน คือ[2]

คณะกรรมการดำเนินการแก้ไข

ตามความในเอกสาร ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ 1712

บทบาททางการเมืองในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์แก้ไข

บทบาททางการเมืองหลังครบกำหนดโทษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข