รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีไทย

รองนายกรัฐมนตรีไทย มีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี[1] ในการกำกับการราชการของกระทรวง หรือ ทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง โดยไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงตามกฎหมาย

รองนายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุทิน ชาญวีรกูล
ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ภูมิธรรม เวชยชัย
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
พิชัย ชุณหวชิร
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ที่ว่าการทำเนียบรัฐบาล
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดุล อดุลเดชจรัส
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
สถาปนา14 กันยายน พ.ศ. 2486

รองนายกรัฐมนตรีไทย

ลำดับ
(สมัย)
ภาพ รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ นายกรัฐมนตรี
1
(1)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487  
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
2   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
1
(2)
  พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
3   ดิเรก ชัยนาม 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490  
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
4   เดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1-2)
  พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 22 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
6
(1-2)
  พลเอก ผิน ชุณหะวัณ 24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 เมษายน พ.ศ. 2499
7   พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
8   พันเอก นายวรการบัญชา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
9
(1-2)
  จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
10   จอมพลเรือ ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1)
  พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501  
พลโท ถนอม กิตติขจร
12
(1)
  พลโท ประภาส จารุเสถียร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13
(1)
  สุกิจ นิมมานเหมินท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14   พลเอก ถนอม กิตติขจร 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506  
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
11
(2-3)
  พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512  
จอมพล ถนอม กิตติขจร
12
(2-3)
  จอมพล ประภาส จารุเสถียร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15   พจน์ สารสิน 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
12
(4)
  จอมพล ประภาส จารุเสถียร 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
13
(2)
  สุกิจ นิมมานเหมินท์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517  
สัญญา ธรรมศักดิ์
16   ประกอบ หุตะสิงห์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
17
(1)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
18
(1)
  พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518  
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
19   ทวิช กลิ่นประทุม 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
20
(1)
  บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
18
(2)
  พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
17
(2)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
21
(1)
  พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
18
(3)
  พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 38 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17
(3)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21
(2)
  พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
23
(1)
  พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520  
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
24   อัมพร จันทรวิจิตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
25   สุนทร หงส์ลดารมภ์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521  
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
23
(2)
  พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
26
(1)
  สมภพ โหตระกิตย์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
21
(2)
  พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
27
(1)
  พลเอก เสริม ณ นคร 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
26
(2)
  สมภพ โหตระกิตย์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
28   พลเอก เล็ก แนวมาลี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18
(4)
  พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
27
(2)
  พลเอก เสริม ณ นคร 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
29
(1)
  พันเอก ถนัด คอมันตร์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
30
(1)
  บุญชู โรจนเสถียร 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
29
(2)
  พันเอก ถนัด คอมันตร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(1)
  พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
  ทองหยด จิตตวีระ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(2)
  พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
20
(2)
  บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
33
(1)
  พิชัย รัตตกุล 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
34
(1)
  พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
35   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(2)
  พิชัย รัตตกุล 44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
36   พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37
(1)
  พงส์ สารสิน 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34
(2)
  พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38
(1)
  พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37
(2)
  พงส์ สารสิน 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
33
(3)
  พิชัย รัตตกุล 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
38
(2)
  พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
39   ชวน หลีกภัย 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
40
(1)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533
41   ประมวล สภาวสุ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
42
(1)
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
43
(1)
  พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
  ทองหยด จิตตวีระ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
44
(1)
  พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
45   พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
46   เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47   โกศล ไกรฤกษ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
43
(2)
  พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
44
(2)
  พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
48   เสนาะ อูนากูล 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535  
อานันท์ ปันยารชุน
49
(1)
  พลตำรวจเอก เภา สารสิน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50
(1,2)
  มีชัย ฤชุพันธุ์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535

พลเอก สุจินดา คราประยูร
มีชัย ฤชุพันธุ์
(รักษาการแทน)
51   ณรงค์ วงศ์วรรณ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
52
(1)
  พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
53
(1)
  มนตรี พงษ์พานิช 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
54
(1)
  สมัคร สุนทรเวช 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
49
(2)
  พลตำรวจเอก เภา สารสิน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535  
อานันท์ ปันยารชุน
55   เกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
56
(1)
  หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
57
(1)
  บัญญัติ บรรทัดฐาน 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  
ชวน หลีกภัย
58
(1)
  อำนวย วีรวรรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
30
(2)
  บุญชู โรจนเสถียร 23 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
59
(1)
  ศุภชัย พานิชภักดิ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
40
(2)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
60
(1)
  สุขวิช รังสิตพล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
61   พลตรี จำลอง ศรีเมือง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
44
(3)
  พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
53
(2)
  พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  
บรรหาร ศิลปอาชา
40
(3)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
62
(1)
  ทักษิณ ชินวัตร 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
63   บุญพันธ์ แขวัฒนะ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
54
(2)
  สมัคร สุนทรเวช 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
58
(2)
  อำนวย วีรวรรณ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
62
(2)
  ทักษิณ ชินวัตร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
54
(3)
  สมัคร สุนทรเวช 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
56
(2)
  หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
53
(2)
  มนตรี พงษ์พานิช 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
60
(2)
  สุขวิช รังสิตพล 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
58
(3)
  อำนวย วีรวรรณ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540
64
(1)
  กร ทัพพะรังสี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
53
(3)
  มนตรี พงษ์พานิช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
54
(4)
  สมัคร สุนทรเวช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
62
(3)
  ทักษิณ ชินวัตร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
65   วีรพงษ์ รามางกูร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
66
(1)
  สุวิทย์ คุณกิตติ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
33
(4)
  พิชัย รัตตกุล 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
ชวน หลีกภัย
59
(2)
  ศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
67   ปัญจะ เกสรทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 เมษายน พ.ศ. 2543
66
(2)
  สุวิทย์ คุณกิตติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542
64
(2)
  กร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
42
(2)
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มีนาคม พ.ศ. 2543
68
(1)
  ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
57
(2)
  บัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
69   พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
70   สุทัศน์ เงินหมื่น 8 กันยายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
40
(4)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548  
ทักษิณ ชินวัตร
66
(3)
  สุวิทย์ คุณกิตติ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
71   เดช บุญ-หลง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
72   ปองพล อดิเรกสาร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
73   พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(1)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
64
(3)
  กร ทัพพะรังสี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
66
(4)
  สุวิทย์ คุณกิตติ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
75
(1)
  จาตุรนต์ ฉายแสง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
76   พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
77
(1)
  วิษณุ เครืองาม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(2)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
78   ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
79   โภคิน พลกุล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
80   ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
81   พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
82   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
83
(1)
  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
84
(1)
  พินิจ จารุสมบัติ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
85
(1)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(3)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
86   พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
75
(2)
  จาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
87   สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
84
(2)
  พินิจ จารุสมบัติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
77
(2)
  วิษณุ เครืองาม 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
88

(1)

  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
83
(2)
  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
89   สุชัย เจริญรัตนกุล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
90
(1)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550  
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
91   โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
92   ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
93   พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
94   สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551  
สมัคร สุนทรเวช

 
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(รักษาการแทน)
95   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
96   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
97   สหัส บัณฑิตกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
42
(3)
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
66
(4)
  สุวิทย์ คุณกิตติ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคมพ.ศ. 2551
98
(1)
  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
99   มั่น พัธโนทัย 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
40
(5)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
สมชาย วงศ์สวัสดิ์

 
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
(รักษาการแทน)
100   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101   ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102   โอฬาร ไชยประวัติ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
42
(4)
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
103
(1)
  สุเทพ เทือกสุบรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
104   กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 11 มกราคม พ.ศ. 2553
42
(5)
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68
(2)
  ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 15 มกราคม พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
103
(2)
  สุเทพ เทือกสุบรรณ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105   ยงยุทธ วิชัยดิษฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
(รักษาการแทน)
106   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
98
(2)
  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
107   กิตติรัตน์ ณ ระนอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
108   ชุมพล ศิลปอาชา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556
109   พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
110   สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111   ปลอดประสพ สุรัสวดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
112   พงศ์เทพ เทพกาญจนา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
113   ยุคล ลิ้มแหลมทอง 2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
114   นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
115   พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
116
(1)
  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
90
(2)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
117   ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
118   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
77
(3)
  วิษณุ เครืองาม 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
119   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 9 พฤษภาคม 2562
120   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน 2560
74
(4)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
121   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
116
(2)
  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
74
(5)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[2][3]
77
(4)
  วิษณุ เครืองาม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
122   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
123
(1)
  อนุทิน ชาญวีรกูล 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
124   ดอน ปรมัตถ์วินัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 1 กันยายน พ.ศ. 2566
125   สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 1 กันยายน พ.ศ. 2566
126   ภูมิธรรม เวชยชัย 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน  
เศรษฐา ทวีสิน
85
(2)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน 1 กันยายน พ.ศ. 2566 28 เมษายน พ.ศ. 2567
127   ปานปรีย์ พหิทธานุกร 1 กันยายน พ.ศ. 2566 28 เมษายน พ.ศ. 2567
123
(2)
  อนุทิน ชาญวีรกูล 1 กันยายน พ.ศ. 2566 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
128   พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
129   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
88
(2)
  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน
130   พิชัย ชุณหวชิร 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

รองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนี้

รายนาม วาระ วันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พ.ศ. 2538–2539 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
เกษม สุวรรณกุล พ.ศ. 2535 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2535;
พ.ศ. 2539
9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
เสนาะ อูนากูล พ.ศ. 2534–2535 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 (92 ปี)
ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2537;
พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2544–2548;
พ.ศ. 2551
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (92 ปี)
วิโรจน์ เปาอินทร์ พ.ศ. 2543 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
จำลอง ศรีเมือง พ.ศ. 2537–2538 5 มิถุนายน พ.ศ. 2478 (89 ปี)
สุขวิช รังสิตพล พ.ศ. 2537;
พ.ศ. 2539–2540
5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (88 ปี)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล พ.ศ. 2551 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (88 ปี)
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา พ.ศ. 2555 8 มกราคม พ.ศ. 2480 (87 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ พ.ศ. 2534–2535;
พ.ศ. 2535
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (86 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2532–2533 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
มั่น พัธโนทัย พ.ศ. 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2551 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2544–2545 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
บัญญัติ บรรทัดฐาน พ.ศ. 2535–2538;
พ.ศ. 2543
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
ประชา พรหมนอก พ.ศ. 2556–2557 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ พ.ศ. 2554–2555 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ พ.ศ. 2544–2548 16 เมษายน พ.ศ. 2486 (81 ปี)
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ พ.ศ. 2557–2558 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2547 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พ.ศ. 2542–2543;
พ.ศ. 2553–2554
24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (80 ปี)
โอฬาร ไชยประวัติ พ.ศ. 2551 5 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ปลอดประสพ สุรัสวดี พ.ศ. 2555–2557 3 มีนาคม พ.ศ. 2488 (79 ปี)
สุทัศน์ เงินหมื่น พ.ศ. 2543 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (79 ปี)
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2539–2540;
พ.ศ. 2541–2543;
พ.ศ. 2545–2546
14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ศุภชัย พานิชภักดิ์ พ.ศ. 2535–2538;
พ.ศ. 2540–2543
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (78 ปี)
ชิดชัย วรรณสถิตย์ พ.ศ. 2548–2549 13 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
สนธิ บุญยรัตกลิน พ.ศ. 2550–2551 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
โกวิท วัฒนะ พ.ศ. 2551;
พ.ศ. 2554–2555
11 มีนาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2554–2556 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (77 ปี)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล พ.ศ. 2549–2550;
พ.ศ. 2557–2558
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ. 2551 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พ.ศ. 2556–2557 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
พิชัย ชุณหวชิร พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (75 ปี)
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 22 มีนาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พ.ศ. 2551–2553 28 มีนาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณ พ.ศ. 2551–2553;
พ.ศ. 2553–2554
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2538–2539;
พ.ศ. 2539;
พ.ศ. 2540
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ดอน ปรมัตถ์วินัย พ.ศ. 2563–2566 25 มกราคม พ.ศ. 2493 (74 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พ.ศ. 2556–2557 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (74 ปี)
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2546–2548 1 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
สหัส บัณฑิตกุล พ.ศ. 2551 10 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
วิษณุ เครืองาม พ.ศ. 2545–2549;
พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน
15 กันยายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ พ.ศ. 2547–2548 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ พ.ศ. 2551 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (72 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544–2545;
พ.ศ. 2546–2547;
พ.ศ. 2548–2549;
พ.ศ. 2558–2563
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
ณรงค์ พิพัฒนาศัย พ.ศ. 2558–2560 7 ตุลาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พ.ศ. 2557–2560 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ภูมิธรรม เวชยชัย พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
ประจิน จั่นตอง พ.ศ. 2558–2562 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พ.ศ. 2545–2546 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พ.ศ. 2548–2549;
พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2547–2548;
พ.ศ. 2566-2567
13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
สุชัย เจริญรัตนกุล พ.ศ. 2548–2549 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2547–2548;
พ.ศ. 2548–2549
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ศ. 2560–2562 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง พ.ศ. 2545–2549 1 มกราคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พ.ศ. 2562-2566 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา พ.ศ. 2555–2557 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พ.ศ. 2551 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
ปานปรีย์ พหิทธานุกร พ.ศ. 2566-2567 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2540;
พ.ศ. 2540–2542;
พ.ศ. 2544;
พ.ศ. 2545–2547;
พ.ศ. 2551
17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พ.ศ. 2548–2549 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (66 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง พ.ศ. 2554–2557 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 (65 ปี)
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ พ.ศ. 2563–2566 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)
อนุทิน ชาญวีรกูล พ.ศ. 2562-2566;
พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (58 ปี)

อ้างอิง

  1. การสนับสนุนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2020-07-30. สืบค้นเมื่อ 2020-07-30.]
  3. "สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2563". รัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2020-07-21. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.]