เปิดเมนูหลัก
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย (30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทยแก้ไข

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประจวบ สุนทรางกูร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
นายพิชัย รัตตกุล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สำนักนายกรัฐมนตรี   เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงกลาโหม   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการคลัง   นายสมหมาย ฮุนตระกูล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายอำนวย ยศสุข 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  นายสุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการต่างประเทศ   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายณรงค์ วงศ์วรรณ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายบรม ตันเถียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายผัน บุญชิต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงคมนาคม   นายสมัคร สุนทรเวช 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายประชุม รัตนเพียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงพาณิชย์   นายโกศล ไกรฤกษ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
  ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายไพโรจน์ ไชยพร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายประยูร จินดาศิลป์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
  นายอำนวย ยศสุข 16 มกราคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงมหาดไทย   พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  นายเฉลียว วัชรพุกก์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงยุติธรรม   นายพิภพ อะสีติรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน   นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ถึงแก่อสัญกรรม
  นายเล็ก นานา 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงศึกษาธิการ   นายชวน หลีกภัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงสาธารณสุข   นายมารุต บุนนาค 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายอบ วสุรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
  นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายวงศ์ พลนิกร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายอนันต์ ฉายแสง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
  นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
  นายมีชัย วีระไวทยะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายปรีดา พัฒนถาบุตร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแก้ไข

เปรม ติณสูลานนท์

พรรค คะแนน
พรรคประชากรไทย 36
พรรคชาติประชาธิปไตย 15
พรรคกิจสังคม 101
พรรคชาติไทย 108
พรรคประชาธิปัตย์ 57
รวม 317
งดออกเสียง 7

การปรับคณะรัฐมนตรีแก้ไข

มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 • วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 นายโอภาส พลศิลป เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ที่ออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
 • วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 นายเล็ก นานา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน แทนนายดำรง ลัทธพิพัฒน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม
 • วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
  • นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายอบ วสุรัตน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอนันต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ครั้งใหญ่โดย
  • นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนนายโกศล ไกรฤกษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายสุบิน ปิ่นขยัน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน นายผัน บุญชิต ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนนายโอภาส พลศิลป ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอรุณ ภาณุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  • นายอำนวย ยศสุข พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการยุบสภา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[1]

อ้างอิงแก้ไข

 1. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.

แหล่ง้อมูลอื่นแก้ไข