รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
สถาปนาเมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์https://www.moac.go.th/

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

เสนาบดีกระทรวงเกษตรพานิชการ (พ.ศ. 2431 - พ.ศ. 2439)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2435
2   พระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2439

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2442 - พ.ศ. 2475)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
(หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)
พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2452
2   พระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2455
3   พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2463
4   พระยาไชยยศสมบัติ
(เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2473
5   เจ้าพระยาพิชัยญาติ
(ดั่น บุนนาค)
พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474

เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
  เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2495)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2   พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
6 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3
(1)
  นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์
(สละ เอมะศิริ)
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
4   นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3
(2)
  นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์
(สละ เอมะศิริ)
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5   นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
(มุนี มหาสันทนะ)
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
6
(1,2)
  พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ.​ 2487
11 2 สิงหาคม พ.ศ.​ 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7
(1)
  ทวี บุณยเกตุ 12 1 กันยายน พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8   พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
(สิทธิ จุณณานนท์)
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
9   พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7
(2,3)
  ทวี บุณยเกตุ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
10   จรูญ สืบแสง 17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
11   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
12   พันตรี ควง อภัยวงศ์ 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1,2)
  หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2491
20 25 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2491 8 เมษายน​ พ.ศ.​ 2491
14   พระยาพนานุจร
(เปล่ง สาครบุตร)
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
15
(1,2)
  พระช่วงเกษตรศิลปการ
(ช่วง โลจายะ)
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ.​ 2492
22 28 มิถุนายน พ.ศ.​ 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
16   พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
17   พลตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2515)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
18   พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
19
(1,2)
  จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
26 31 มีนาคม พ.ศ.​ 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
20
(1,2)
  วิบูลย์ ธรรมบุตร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ.​ 2501
28 1 มกราคม พ.ศ.​ 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
21   สวัสดิ์ มหาผล 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502
22
(1,2)
  พลเอก สุรจิต จารุเศรนี 9 กันยายน พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม​ พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม​ พ.ศ. 2506 8 กันยายน พ.ศ. 2507
23   พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
9 กันยายน พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
24   หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ 31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ (พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2497)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  พลตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 7 มกราคม พ.ศ. 2497

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ (พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2506)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(2)
  พลตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
25 7 มกราคม พ.ศ. 2497 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2   พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
3   พลตรี ศิริ สิริโยธิน 26 31 มีนาคม พ.ศ.​ 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
4   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 12 กันยายน พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ.​ 2500
5   วิบูลย์ ธรรมบุตร 27 23 กันยายน พ.ศ.​ 2500 1 มกราคม พ.ศ.​ 2501
6   พระประกาศสหกรณ์
(สดับ วีรเธียร)
28 1 มกราคม พ.ศ.​ 2501 20 ตุลาคม พ.ศ.​ 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน)

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
25   พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
26   หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 14 กุมภาพันธ์ [พ.ศ. 2518
27   สวัสดิ์ คำประกอบ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28   ทวิช กลิ่นประทุม 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
29   พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30   อินทรีย์ จันทรสถิตย์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
31   ปรีดา กรรณสูต 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
32   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
33   บรรหาร ศิลปอาชา 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
34
(1)
  อาณัติ อาภาภิรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
35
(1)
  ชวน หลีกภัย 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
36
(1)
  ณรงค์ วงศ์วรรณ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
37   พลเอก หาญ ลีนานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38   พันโท สนั่น ขจรประศาสน์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
35
(2)
  ชวน หลีกภัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
36
(2)
  ณรงค์ วงศ์วรรณ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
34
(2)
  อาณัติ อาภาภิรม 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
39   พินิจ จันทรสุรินทร์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
40   โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
41   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
42   ประจวบ ไชยสาส์น 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
43   มนตรี พงษ์พานิช 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
44   สุวิทย์ คุณกิตติ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
45
(1)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
46   ปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
47   ประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
45
(2)
  ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
48   สรอรรถ กลิ่นประทุม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49 สมศักดิ์ เทพสุทิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
50   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
51   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
52   ธีระ สูตะบุตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
53   สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
54   ธีระ วงศ์สมุทร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555
55   ยุคล ลิ้มแหลมทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
56   ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
57   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
58   กฤษฎา บุญราช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
59   เฉลิมชัย ศรีอ่อน 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
60   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 อยู่ในวาระ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
อาณัติ อาภาภิรม พ.ศ. 2524,
พ.ศ. 2534-2535
27 มกราคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
พินิจ จันทรสุรินทร์ พ.ศ. 2535 22 เมษายน พ.ศ. 2480 (87 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2524-2526,
พ.ศ. 2533
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
ธีระ สูตะบุตร พ.ศ. 2549-2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2540-2543 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2547-2548 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พ.ศ. 2539-2540,
พ.ศ. 2544-2545
30 กันยายน พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา พ.ศ. 2557-2558 22 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
ธีระ วงศ์สมุทร พ.ศ. 2551-2555 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ประภัตร โพธสุธน พ.ศ. 2543 1 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พ.ศ. 2555-2557 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (74 ปี)
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พ.ศ. 2551 27 เมษายน พ.ศ. 2494 (73 ปี)
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พ.ศ. 2535-2537 13 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2546-2547 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ พ.ศ. 2558-2560 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2545-2546 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
กฤษฎา บุญราช พ.ศ. 2560-2562 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2539 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พ.ศ. 2548-2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (63 ปี)
เฉลิมชัย ศรีอ่อน พ.ศ. 2562-2566 7 มีนาคม พ.ศ. 2508 (59 ปี)
ธรรมนัส พรหมเผ่า พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้