เปิดเมนูหลัก

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)

อำมาตย์ตรี พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) (? - พ.ศ. 2521) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
ก่อนหน้า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ถัดไป พจน์ สารสิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 – 9 กันยายน พ.ศ. 2507
ก่อนหน้า พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ถัดไป พลโท แสวง เสนาณรงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2521
คู่สมรส อุดมพร ประกาศสหกรณ์
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2474 มีตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์[1] เมื่อปลายปี พ.ศ. 2477 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพิ่มเติม พ.ศ. 2477 ฉบับที่ 3 ยกฐานะทบวงเกษตราธิการเป็น กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2478 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พระประกาศสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 จนถึง พ.ศ. 2485[2] จึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตราธิการ[3]

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 พระประกาศสหกรณ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ในรัฐบาลพลโท ถนอม กิตติขจร[4] และดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเพิ่มอีกสองตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ถึงแก่อสัญกรรม[5] ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในรัฐบาลพลเอก ถนอม กิตติขจร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2507 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512[6]

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2521 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2521[7]

ครอบครัวแก้ไข

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) สมรสกับคุณหญิงอุดมพร วีรเธียร มีบุตร-ธิดา 3 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข