คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ต่อจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Engineering,
Kasetsart University
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2481
(85 ปี 322 วัน) - โรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน
พ.ศ. 2497 - คณะวิศวกรรมชลประทาน ในเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2509 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ที่อยู่
วารสารวิศวกรรมสาร มก.
(Kasetsart Engineering Journal)
เพลงวิศวดงตาล
สี███ สีเลือดหมู [1]
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์www.eng.ku.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดมาจาก โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยระยะแรกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน และมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการและได้มีการพัฒนาการต่าง ๆ เรื่อยมา ดังนี้[2]

 • พ.ศ. 2481 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทาน (2 ปี) เพื่อผลิตช่างชลประทานให้เป็นกำลังสำคัญของกรมชลประทาน สำหรับการสำรวจ การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
 • พ.ศ. 2494 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการชลประทาน” สมทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2497 จัดตั้ง “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ในเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2498 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน สามเสน ไปที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2509 คณะวิศวกรรมชลประทานได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์" สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509
 • พ.ศ. 2513 ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • พ.ศ. 2522 ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนไปดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2535 รับวิทยาลัยการชลประทานเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งตั่งอยู่ภายในวิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [3] เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542
 • พ.ศ. 2546 ตัดโอนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิศวกรรมชลประทาน และภาควิชาวิศวกรรมอาหารไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [4]

หน่วยงาน

แก้

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร

แก้
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทำเนียบคณบดี

แก้
 • ทำเนียบผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน จนมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน
ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2486
2. นายเฉลียว ทองอุทัย พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2493
3. ขุนยันตรวิทย์ชลาทร พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2494
4. หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร กมลาสน์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2496
5. หม่อมหลวงถาวร สนิทวงศ์ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2503
6. นายสันทิศ วีรเธียร พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2517
7. นายจิตต์ พิชญ์กุล พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525 (สมัยที่ 1)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535 (สมัยที่ 2)
11. รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545
12. อาจารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2565
15. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน

แก้

การจัดอันดับตามสาขาโดย ARWU, QS และ THE

แก้
ARWU Global Ranking of Academic Subjects
Global – Engineering
ARWU Chemical Engineering 401-500 (2020)
301-400 (2019)
301-400 (2018)
QS World University Rankings by Subject
Global – Engineering & Tech.
QS Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 451-500 (2022)
451-500 (2021)
451-500 (2020)
451-500 (2019)
QS Engineering Chemical 301-350 (2022)
351-400 (2021)
351-400 (2020)
QS Electrical and Electronic Engineering 451-500 (2022)
Times Higher Education World University Rankings by subjects
Global
THE Engineering 801–1000 (2021)
THE Engineering & Tech. 801+ (2020)
601-800 (2019)

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา ARWU Global Ranking of Academic Subjects [5]พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในกลุ่ม Engineering สาขา Chemical Engineering อันดับที่ 301-400 ในปี 2018,[6] อันดับที่ 301-400 ในปี 2019,[7] และอันดับที่ 401-500 ในปี 2020[8]

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS World University Rankings by Subject พบว่าในกลุ่ม Engineering & Technology สาขา Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 451-500 ในปี 2019,[9][10] อันดับที่ 451-500 ในปี 2020,[11][12], อันดับที่ 451-500 ในปี 2021,[13] และอันดับที่ 451-500 ในปี 2022[14] ในสาขา Engineering Chemical ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 351-400 ในปี 2020[15][16] อันดับที่ 351-400 ในปี 2021[17] และอันดับที่ 301-350 ในปี 2022[18] และในสาขา Electrical and Electronic Engineering ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก อันดับที่ 451-500 ในปี 2022[19]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาโดย Times Higher Education World University Rankings by subjects พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology) อยู่ในอันดับที่ 601-800 ในปี 2019,[20] ในอันดับที่ 801+ ในปี 2020,[21] และได้รับการจัดอันดับในสาขาวิศวกรรม (Engineering) ในอันดับที่ 801–1000 ในปี 2021[22]

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.

แก้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้ทำการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยแยกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งในการประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) และระดับ 4 (ดี) จำนวน 2 หน่วยงาน ใน 2 สาขา[23] คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อมาในการประเมินครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 (ดี) จำนวน 1 หน่วยงาน[24] คือ สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เก็บถาวร 2011-06-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 3. เปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ วิทยาเขตศรีราชา สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 4. ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 5. ARWU Global Ranking of Academic Subject เก็บถาวร 2021-11-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 6. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 - Chemical Engineering เก็บถาวร 2020-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 7. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Chemical Engineering เก็บถาวร 2017-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 8. ARWU ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Chemical Engineering เก็บถาวร 2017-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-08-26
 9. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2019 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 10. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2019 เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 11. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 12. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 13. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 14. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 15. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering Chemical เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 16. QS by Subject QS World University Rankings by Subject 2020 เรียกดูวันที่ 2020-03-05
 17. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 18. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 19. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Electrical and Electronic Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 20. "THE World University Rankings 2019 by subject: engineering and technology". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 28 November 2020.
 21. "THE World University Rankings 2020 by subject: engineering and technology". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 28 November 2020.
 22. "THE World University Rankings 2021 by subject: engineering". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 28 November 2020.
 23. สกว. การประเมินครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 เก็บถาวร 2020-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-02-03
 24. สกว. การประเมินครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 เก็บถาวร 2020-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2020-02-03

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้