คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 15 ของไทย (24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489)

คณะรัฐมนตรีปรีดี
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 แห่งราชอาณาจักรไทย
มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2489
วันแต่งตั้ง24 มีนาคม พ.ศ.​ 2489
วันสิ้นสุด11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489
(0 ปี 79 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีปรีดี พนมยงค์
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
ผู้นำฝ่ายค้านพันตรี ควง อภัยวงศ์
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16

นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย

แก้
ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงกลาโหม   พลโท จิร วิชิตสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงการคลัง   นายปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
  นายวิจิตร ลุลิตานนท์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงการต่างประเทศ   นายดิเรก ชัยนาม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงเกษตราธิการ   นายทวี บุณยเกตุ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงคมนาคม   นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงพาณิชย์   หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงมหาดไทย   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงยุติธรรม   หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงศึกษาธิการ   นายเดือน บุนนาค 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงสาธารณสุข   พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย สุนทรพิพิธ)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสงวน จูฑะเตมีย์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   ขุนระดับคดี
(ปัญญา รมยานนท์)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   พันเอก พระยาสุรพันธเสนี
(อิ้น บุนนาค)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

[1]

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย

แก้

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2489 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2489 เล่ม 63 ตอน 16 หน้า 370

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 15 ของไทย

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2489 และตามมาตรา 95 แห่งรัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีซึ่งบริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการไปจนกว่าจะได้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่

เมื่อได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา และเลือกซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้มีการเปิดประชุมสภาทั้งสอง ต่อจากนั้นก็จะได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไป

คณะรัฐมนตรีคณะนี้จึงได้กราบถวายบังคมลาออกตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้