รัฐมนตรี คือผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการและรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง

ในอดีต รัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์.

ในต่างประเทศมีตำแหน่งที่เทียบเท่ากับรัฐมนตรี จำนวนมาก

  • ในสหราชอาณาจักร ตำแหน่ง Secretary of state (รัฐมนตรี) นั้นสูงกว่าตำแหน่ง Minister โดยตำแหน่ง Minister อาจเทียบได้กับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยของไทย แต่ต่างกันตรงที่ Minister ของ สหราชอาณาจักร ไม่ได้อยู่ใน รัฐมนตรีวงใน แต่ของไทย คณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วย รัฐมนตรีทั้งหมด