บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มเสวยงงดมเดวสส_ดใวดงอพพงงพมเกระทซมพระทศพลรวง คือหน่วยงานของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดการพพเอดวใเบริหบวววรำะะภประเทศ ส่วนราชการหนึ่งในวบริหารส่วนกลางในภาครัฐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า

ดูเพิ่มแก้ไข