รายชื่อรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ของไทย ประกอบด้วยกรรมการราษฎร จำนวน 14 คน และหัวหน้ารัฐบาลเรียกว่า "ประธานคณะกรรมการราษฎร" เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก "กรรมการราษฎร" เป็น "รัฐมนตรี" โดยมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ รัฐมนตรี (ช่วยราชการกระทรวงต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุชื่อกระทรวงในชื่อตำแหน่ง หรือ "รัฐมนตรีลอย")

คณะรัฐมนตรีคณะสุดท้ายที่มีตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ประจำกระทรวง คือ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 28 ของไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 คงเหลือแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย

รายนามกรรมการราษฎร แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
2   พันเอก (พิเศษ) พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
3   พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
4   พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
5   พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
6   พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
7   พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
8   พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
9   นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
10   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
11   หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
12   จ่าสิบเอก ตั้ว ลพานุกรม 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
13   ประยูร ภมรมนตรี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
14   แนบ พหลโยธิน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รายนามรัฐมนตรี แก้

  ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  แต่งตั้งเพิ่ม/ดำรงตำแหน่งกลับ   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  ดำรงตำแหน่งต่อจากคณะก่อนหน้านี้/ดำรงตำแหน่งกลับ   ออกจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
2   พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
3   พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
4   พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
5   พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
6   นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
7   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
8   พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
9   อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
10   รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
11   รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
12   รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  
13   แนบ พหลโยธิน   10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
2   พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
3   พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
4   พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
5   พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
6   พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
7   พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
8   พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
9   นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
10   นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
11   พลตรี ประยูร ภมรมนตรี   1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
12   พลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  
13   พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)   18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
2   พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476   ลาออก
3   พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
4   พันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
5   นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
6   นาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
7   หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
8   หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)   21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
9   นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)   8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476   ลาออก
10   เรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  
11   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
2   เรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
3   หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
4   พันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
5   พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
6   นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
7   พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
8   พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
9   นาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  
10   พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)   16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
2   นาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3   ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
4   หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   ลาออก
5   นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
6   พันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   ลาออก
7   นาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
8   ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
9   พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)   22 กันยายน พ.ศ. 2477 30 กันยายน พ.ศ. 2479   ถึงแก่อนิจกรรม
10   หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 30 กันยายน พ.ศ. 2479  
11   พันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 18 ธันวาคม พ.ศ. 2479   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
12   หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
13   นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
14   พันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480   ลาออก
15   พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
16   พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)   12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
17   พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์)   12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  
18   นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)   3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
2   นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
3   หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
4   นาวาเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
5   พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
6   นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
7   พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
8   พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
9   ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  
10   พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
2   หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
3   นาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
4   หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
5   นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
6   พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
7   พันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
8   พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
9   พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
2   หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 มีนาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
3   พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4   ดิเรก ชัยนาม   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรัฐมมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5   หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
6   ตั้ว ลพานุกรม   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ถึงแก่อนิจกรรม
7   หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
8   นาวาโท หลวงนาวาวิจิต (ผัน อำไภวัลย์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
9   พันโท ประยูร ภมรมนตรี   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10   พันเอก หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
11   หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 31 ตุลาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
12   ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 26 กันยายน พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
13   พันเอก หลวงสฤษฏิ์ยุทธศิลป์ (เพียร พิริยะโยธิน)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
14   นาวาโท หลวงสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
15   พันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 6 กันยายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
16   วิลาศ โอสถานนท์   4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
17   พันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จินตะคุณ)   21 มีนาคม พ.ศ. 2484 13 มกราคม พ.ศ. 2485   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
18   ทวี บุณยเกตุ   26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
19   พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิตร์   26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
20   พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ   26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485  
21
วนิช ปานะนนท์   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 ธันวาคม พ.ศ. 2484  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 10 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เดือน บุนนาค   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 21 กันยายน พ.ศ. 2486   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2   ทวี บุณยเกตุ   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  
3   พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิศร์   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  
4   พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5
วนิช ปานะนนท์   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486   รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
6   พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ   7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  
7   พระยามไหสวรรย์ (กาย สมบัติศิริ)   20 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  
8   พันเอก อุดมโยธา รัตนาวดี   24 ตุลาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  
9   นาวาเอก สังวรณ์ สุวรรณชีพ   26 ธันวาคม พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 11 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ศรีธรรมราช กาญจนโชติ   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 1 มกราคม พ.ศ. 2488   ลาออก
2   พลตรี พิน อมรวิสัยสรเดช   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
3   นาวาเอก ทหาร ขำหิรัญ   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
4   นาวาเอก ชลิต กุลกำม์ธร   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
5   พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
6   โป-ระ สมาหาร   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 5 กันยายน พ.ศ. 2487   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
8   พันเอก เรือง เรืองวีรยุทธ   5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
9   ทองอินทร์ ภูริพัฒน์   5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
10   พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์   5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  
11   พลโท จิร วิชิตสงคราม   14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ทวี ตะเวทิกุล   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
2   วิจิตร ลุลิตานนท์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
3   พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
4   พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
5   ทองอินทร์ ภูริพัฒน์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
6   เตียง ศิริขันธ์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
7   ถวิล อุดล   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
8   พึ่ง ศรีจันทร์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
9   ทอง กันทาธรรม   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
10   สงวน ตุลารักษ์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
11   หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก)   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
12   จำลอง ดาวเรือง   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  
13   วุฒิ สุวรรณรักษ์   31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ทวี ตะเวทิกุล   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
2   สงวน ตุลารักษ์   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
3   วิจิตร ลุลิตานนท์   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
4   เตียง ศิริขันธ์   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
5   ทอง กันทาธรรม   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
6   พึ่ง ศรีจันทร์   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
7   จำลอง ดาวเรือง   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
8   จรูญ สืบแสง   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
9   พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์)   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
10   เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
11   ชิต เวชประสิทธิ์   17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
12   พลโท จิระ วิชิตสงคราม   14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
13   ทองอินทร์ ภูริพัฒน์   14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  
14   ถวิล อุดล   14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ชม จารุรัตน์   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
2   พันเอก น้อม เกตุนุติ   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
3   เลียง ไชยกาล   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
4   หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
5   สุวิชช พันธเศรษฐ   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
6   ใหญ่ ศวิตชาติ   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
7   ฟอง สิทธิธรรม   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  
8   บุญเท่ง ทองสวัสดิ์   2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)   24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489  
2   นายวิโรจน์ กมลพันธ์   24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489  
3   พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ   24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489  
4   พันเอก พระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค)   24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พันเอก พระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค)   11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489  
2   ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)   11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489  
3   วิโรจน์ กมลพันธ์   11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
2   จำลอง ดาวเรือง   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
3   เตียง ศิริขันธ์   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 10 เมษายน พ.ศ. 2490   ลาออก
4   ทองเปลว ชลภูมิ   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
5   หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
6   เยื้อน พาณิชวิทย์   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
7   วิโรจน์ กมลพันธ์   23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  
8   ทอง กันทาธรรม   1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 18 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   ชิต เวชประสิทธิ์   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  
2   หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร)   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  
3   ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)   30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช   11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
2   เลื่อน พงษ์โสภณ   11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
3   นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)   11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
4   ศรีเสนา สมบัติศิริ   11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
5   หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)   11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
6   ใหญ่ ศเวตชาติ   4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  
7   สอ เศรษฐบุตร   4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 20 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
2   หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
3   ใหญ่ ศวิตชาติ   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
4   เลื่อน พงษ์โสภณ   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
5   บุญเท่ง ทองสวัสดิ์   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
6   ถัด พรหมมาณพ   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
7   ฟอง สิทธิธรรม   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
8   นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  
9   ชวลิต อภัยวงศ์   25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 21 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
2   กิจจา วัฒนสินธุ์   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
3   เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
4   เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ   15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
5   ปฐม โพธิ์แก้ว   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
6   ฟื้น สุพรรณสาร   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
7   นายวรการบัญชา   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
8   สุกิจ นิมมานเหมินท์   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  
9   เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์   15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 22 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2   นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3   พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4   หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5   ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6   ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7   เทพ โชตินุชิต   28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
8   ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์   13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  
9   เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา   13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  
10   เสมอ กัณฑาธัญ   11 มกราคม พ.ศ. 2494 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
11   พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์   1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลตรี ประยูร ภมรมนตรี   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494  
2   พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494  
3   เลื่อน พงษ์โสภณ   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494  
4   พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2   พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3   พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
4   เลื่อน พงษ์โสภณ   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5   พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
6   พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7   พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
8   พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9   พลโท เดช เดชประดิยุทธ   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
10   พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
11   เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495  
12   พันเอก ศิริ สิริโยธิน   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
13   พลตรี ประยูร ภมรมนตรี   8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   หม่อมหลวงชูชาติ กำภู   18 สิงหาคม พ.ศ. 2499 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28 แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์   1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2