กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

กระทรวงในรัฐบาลไทย
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงยุติธรรม)

กระทรวงยุติธรรม (อังกฤษ: Ministry of Justice) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

กระทรวงยุติธรรม
ตราพระดุลพ่าห์
ภาพรวมกระทรวง
ก่อตั้ง25 มีนาคม พ.ศ. 2434; 133 ปีก่อน (2434-03-25)
กระทรวงก่อนหน้า
 • กระทรวงยุตติธรรม
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณต่อปี23,163.2447 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารกระทรวง
 • พงษ์สวาท นีละโยธิน, ปลัดกระทรวง
 • วัลลภ นาคบัว, รองปลัดกระทรวง
 • ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์, รองปลัดกระทรวง
 • พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล [2], รองปลัดกระทรวง
 • จิรภา สินธุนาวา [3], รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัดกระทรวง
เว็บไซต์MOJ.go.th

ประวัติ

แก้

กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม[4] และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495[5] มีพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) เป็นปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2496[6]และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496[7] ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ[8]

หน่วยงานในสังกัด

แก้

ส่วนราชการ

แก้
 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมคุมประพฤติ
 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 5. กรมบังคับคดี
 6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 7. กรมราชทัณฑ์
 8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 11. ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์[9]

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

แก้

องค์การมหาชน

แก้

ส่วนงานสนับสนุนพิเศษ องค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติเฉพาะ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดบางประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งขึ้น สนับสนุนอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเมื่อความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของการพิจารณาอรรถคดีในศาลทั่วราชอาณาจักรต่อโดยชำนาญการในด้านอาชญาวิทยาและอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆ สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ทางศาลในคดีต่างๆให้กับประชาชนผู้ร้องขอและลงพื้นที่ค้นหาความจริงหรือพิสูจน์และรวบรวมจัดเตรียมหลักฐานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆตามประสงค์ของผู้ร้องขอโดยเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานและองค์กรของตนอย่างเคร่งรัดเป็นต้น และอีกทั้ง มูลนิธิ สมาคม องค์กรอิสระ คณะบุคคล กลุ่มบุคคล และบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆที่ส่วนงานในกระทรวงยุติธรรมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ

 
ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

รายนามปลัดกระทรวง

แก้
สมัยใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม
 1. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2478[10]
 2. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2481[11]
 3. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2484[12]
 4. พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 5. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495[13]
หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรม
 1. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2496[14]
 2. ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496[15]ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2501
 3. ศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501[16] - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2510
 4. บรรจบ เสาวรรณ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2510[17] - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[18]
 5. ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514[19] ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[20]
 6. ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519
 7. ศิริ อติโพธิ 1 มกราคม พ.ศ. 2519[21] ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2525[22]
 8. ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2525[23] - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527[24]
 9. เธียร เจริญวัฒนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2527[25] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2528
 10. สวัสดิ์ โชติพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528[26] ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533[27]
 11. ประมาณ ชันซื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534[28]
 12. ประเสริฐ บุญศรี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534[29] ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2535
 13. จรัญ หัตถกรรม 7 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 (รักษาราชการแทน)
 14. สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2535 - 24 เมษายน พ.ศ. 2537[30](ครั้งแรก) 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540[31] ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (ครั้งที่ 2)
 15. กู้เกียรติ สุนทรบุระ 25 เมษายน พ.ศ. 2537[32] ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540[33]
 16. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549[34]
 17. จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549[35] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
 18. ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[36] ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 19. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[37] ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 20. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557[38] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 21. ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (รักษาราชการแทน)
  1 ธันวาคม พ.ศ. 2558[39]ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560[40]
 22. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565[41]
 23. พงษ์สวาท นีละโยธิน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535

แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็นโฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ[42] สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาศน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาศน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์[43] ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 18 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 17 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. 2484 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1038 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
 5. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 16 หน้า 313 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2495
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุตติธรรม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอน 47 หน้า 3915 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและปลัดกระทรวงยุตติธรรม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 25 หน้า 1659 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2496
 8. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 9. กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ
 10. ประกาศปลัดกระทรวงยุตติธรรมลาออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 2883 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2478
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ปลัดกระทรวงยุตติธรรมลาออกจากราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 หน้า 4160 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2481
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องตั้ง ประธานศาลฎีกา ปลัดกระทรวงยุตติธรรม และอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 53 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2484
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุตติธรรม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 47 หน้า 3915 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุตติธรรม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 47 หน้า 3915 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ผู้พิพากษาศาลฎีกาและปลัดกระทรวงยุติธรรม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 25 หน้า 1659 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2496
 16. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการและข้าราชการธุรการสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 79 หน้า 2755 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2501
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 111 หน้า 2892 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการธุรการสามัญชั้นพิเศษลาออกจากราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 24 หน้า 729 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514
 19. คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติที่ 89/2514 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 150 หน้า 5 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 204 หน้า 4257 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 34 หน้า 418 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการธุรการพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 79 ฉบับพิเศษ หน้า 11 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 79 ฉบับพิเศษหน้า 18 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 89 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 108 ฉบับพิเศษหน้า 6 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2527
 26. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 154 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2528
 27. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 217 หน้า 8936 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533
 28. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 200 หน้า 11571 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
 29. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 209 ฉบับพิเศษหน้า 4 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2534
 30. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 46 ง หน้า 3 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 31. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 78 ง หน้า 8 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2540
 32. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 46 ง หน้า 2 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 33. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ ข้าราชการธุรการพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 78 ง หน้า 9 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2540
 34. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการธุรการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 101 ง หน้า 1 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 35. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 26 ง หน้า 1 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
 36. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตุลาการพนจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 127 ง หน้า 6 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549
 37. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 114 ง หน้า 8 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 38. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 225 ง หน้า 24 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 39. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 1 ง หน้า 18 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
 40. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 25560
 41. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 2 วันที่ 13 มิถุนาคม พ.ศ. 2560
 42. พลิกปูม วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์" ประธานศาล รธน.กับวลีสีทนได้ค่ะ : ขยายปมร้อน โดยทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่น
 43. กฤตตุลาการคือการขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย[ลิงก์เสีย]

13°52′52.92″N 100°33′53.89″E / 13.8813667°N 100.5649694°E / 13.8813667; 100.5649694