เปิดเมนูหลัก

กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงยุติธรรม)

กระทรวงยุติธรรม (อังกฤษ: Ministry of Justice) เป็นกระทรวงหนึ่งในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม[3]และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495[4]มี พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน)เป็น ปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2496[5] และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496[6] ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงยุติธรรม
ตรากระทรวงยุติธรรม1.png
ตราพระดุลพ่าห์
ที่ทำการ
ไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 (128 ปี)
สืบทอดจาก กระทรวงยุตติธรรม 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 23,163.2447 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี สมศักดิ์ เทพสุทิน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ผู้บริหารหลัก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ, ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ, รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประสาร มหาลี้ตระกูล, รองปลัดกระทรวง
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ, รองปลัดกระทรวง
วิทยา สุริยะวงค์[2], รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOJ.go.th

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ[7]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมบังคับคดี
 4. กรมคุมประพฤติ
 5. กรมราชทัณฑ์
 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 8. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแก้ไข

องค์การมหาชนแก้ไข

 
ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

รายนามปลัดกระทรวงยุตติธรรมแก้ไข

 1. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2478[8]
 2. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2481[9]
 3. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2484[10]
 4. พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 5. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495[11]

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535แก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไดเกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็น โฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ[43]สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาสน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาสน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์[44] ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ[45]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/2.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1038.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 7. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law88-031059-1.pdf
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/2883_1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/4160.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/53.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/079/2755.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/111/2892.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/024/729.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/150/5.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/204/4257.PDF
 19. มติคณะรัฐมนตรี
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/034/418.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/11.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/18.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/089/1.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/108/6.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/154/3.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/217/8936.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/200/11571.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/209/4.PDF
 29. หุตะสิงห์ &owner_dep=ยธ&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2535&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2537 มติคณะรัฐมนตรี
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/3.PDF
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/2.PDF
 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/9.PDF
 33. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/8.PDF
 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/101/1.PDF
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184162.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/127/6.PDF
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/114/8.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/24.PDF
 39. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 มิถุนายน 2557
 40. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/18.PDF
 41. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/1.PDF
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/2.PDF
 43. พลิกปูม “วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์" ประธานศาล รธน.กับวลี“สีทนได้ค่ะ” : ขยายปมร้อน โดยทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่น
 44. กฤตตุลาการคือการขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
 45. 365 วันปีแพะอาถรรพ์

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′52.92″N 100°33′53.89″E / 13.8813667°N 100.5649694°E / 13.8813667; 100.5649694