กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (13 กันยายน พ.ศ. 2501-) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี[1] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)[2]กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล[3] อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ[4] อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.)ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552[5] ในปี พ.ศ. 2553 เขาเป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557 เขาเป็นกรรมการในศูนย์รักษาความสงบ ตามคำสั่งคำสั่งที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 กันยายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)

ประวัติแก้ไข

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2501 เป็นบุตร นาย สุจินต์ กิตยารักษ์ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดมหาสารคาม กับ นาง เพ็ญศรี นุตสติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโทใบที่สองด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์) และปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)

การทำงานแก้ไข

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม[6] เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ[7] รองปลัดกระทรวง[8] และปลัดกระทรวงยุติธรรม[9]

กระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังการยึดอำนาจโดย คสช. นายกิตติพงษ์ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงทางสื่อมวลชนว่าจะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลาง[10] แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่มีการทาบทามแต่อย่างใด[11] ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ เนื่องจากดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ครบวาระ 4 ปี และต่ออายุมาแล้ว 2 ครั้ง ตามระเบียบของทางราชการ[4] และต่อมาได้ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลา 2 ปี[12]

นอกจากนั้นแล้ว ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้บรรยาย วิชาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

เขาลาออกจากตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[13]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/081/2.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/152/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/142/9.PDF
 4. 4.0 4.1 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000050526[ลิงก์เสีย]
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/056/4.PDF
 6. ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ให้โอนข้าราชการอัยการ (โอนนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไปรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ระดับ ๑๐ กระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เป็นรองปลัดกระทรวง และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายวันชัย รุจนวงศ์, นางชูจิรา กองแก้ว กระทรวงยุติธรรม ระดับ ๑๐)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
 10. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดยุติธรรม ถูกโยงนายกฯ คนกลาง
 11. [http://news.sanook.com/1596641/ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปัดนั่งนายกฯคนกลาง]
 12. โปรดเกล้าฯ “กิตติพงษ์”พ้นที่ปรึกษานายกฯ-นั่งผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/122/3.PDF
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๒๖, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. http://www.uc.mahidol.ac.th/Kittipong.html เก็บถาวร 2013-10-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. http://www.thairath.co.th/people/view/pol/3076
 3. http://www.oja.go.th/NCJADhome/information/Documents/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4PDF/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน