เปิดเมนูหลัก

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. (อังกฤษ: Office of the Narcotics Control Board) เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปปส.gif
ตราสัญลักษณ์ของ ปปส.
ที่ทำการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
งบประมาณ 2,508,466,700 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นิยม เติมศรีสุข [2], เลขาธิการ
วิชัย ไชยมงคล, รองเลขาธิการ(1)
พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล, รองเลขาธิการ(2)
วีรวัฒน์ เต็งอำนวย, รองเลขาธิการ(3)
ต้นสังกัด กระทรวงยุติธรรม
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.oncb.go.th

หน่วยงานดูแลงานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปัจจุบันนายนายนิยม เติมศรีสุข เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และนางนฤมล ช่วงรังษี เป็นรองเลขาธิการ นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส.    นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส./ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง​ (CIO) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ [3]

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ ให้นายณรงค์พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ส.  

"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

" To be a Leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand and ASEAN  in order to make Thai S​​ociety safe from drugs ​"

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

แบ่งเป็น 23 หน่วยงาน [4]

1 สำนักงานเลขานุการกรม

2 กองกฎหมาย

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

6 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

7 สำนักการต่างประเทศ

8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1

10 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2

11 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3

12 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

13 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

14 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

15 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

16 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

17 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9

18 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

19 สำนักปราบปรามยาเสพติด

20 สำนักยุทธศาสตร์

21 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

22 กลุ่มตรวจสอบภายใน

23 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อ้างอิงแก้ไข

== แหล่งข้อมูลอื่น ==