อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว นักการเมืองชาวไทยและอดีตตำรวจชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ประธานสโมสรเพื่อนตำรวจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสาร Cop's Magazine ประธานกรรมการ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน[2] อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ [3] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[4] ประธานกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง[5]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ใน คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6]ประธานคณะกรรมการควบคุมการขอทาน กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[7] อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 9,รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายกิจการพิเศษ, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ครั้งที่สองวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่สาม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 จนถึง 30 พฤศจิกายน และครั้งที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[8] เป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ[9] ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

พลตำรวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
(รักษาราชการแทน)
ถัดไป ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รักษาราชการแทน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ปวีณา หงสกุล
ถัดไป อนันตพร กาญจนรัตน์
รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หัวหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
ถัดไป วัชรพล ประสารราชกิจ
(รักษาราชการแทน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2497 (68 ปี)
จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
คู่สมรส อรัญญา แสงสิงแก้ว
รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชั้นยศRTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2497 เกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายอุดม และ นางอัมรา แสงสิงแก้ว ต่อมาได้สมรสกับนางอรัญญา อรัณยกานนท์ เมื่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2528 โดยภายหลังรัฐประหาร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางสาว อุษณีย์ แสงสิงแก้ว น้องสาวของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้รับเลือกเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้[10]

การศึกษาแก้ไข

จบโรงเรียนอนุบาลนครพนม, ประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร, มัธยมศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา, นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29, ปริญญาโทด้านพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ, จบวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 33, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 42, จบหลักสูตรมินิครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หลักสูตรความเป็นเลิศของนักบริหาร มธ. สถาบันวิทยาลัยตลาดทุนรุ่น 5

ปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 [11]

การทำงานแก้ไข

พล.ต.อ. อดุลย์ เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ รอง สวป.สน.ปทุมวัน, ผบ.มว.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.นครพนม, สวป.สภ.อ.เมืองมุกดาหาร สว.สภ.กิ่ง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร, สว.สภ.อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร, ผบ.ร้อย 4 หห.1 รร.นรต., หน.ผ.3 ยุทธการ กก.ตชด.13 จ.กาญจนบุรี, รอง ผกก.อก.ตชด.ภาค 1, รอง ผกก.2 สสน.ตชด., อาจารย์ภาควิชาทหารและทหารฝึก ร.ร.นรต., รอง ผบก.รร.นรต., รอง ผบก.ตชด.ภาค 1, ผบก.สำนักงานแผนงานและงบประมาณ ผบก.จร., ผู้ช่วย ผบช.น., รอง ผบช.น., ผบช.ภ.3, ผบช.ภ.9, ผู้ช่วย ผบ.ตร., ปรึกษา (สบ 10) , รอง ผบ.ตร. และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ตำแหน่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงคือผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า[12]เนื่องจากดูแลความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ คณะที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร กรรมการข้าราชการตำรวจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการองค์การตลาด นายตำรวจราชสำนักเวร นายตำรวจราชสำนักพิเศษ กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง และกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และยังเคยได้รับรางวัล ปี 2526 รางวัลตำรวจดีเด่น และ ปี 2527 คนไทยตัวอย่าง ของมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อนร่วมรุ่น[13]

ต่อมา พล.ต.อ. อดุลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[14] ต่อจากพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พล.ต.อ. อดุลย์ เป็นหนึ่งในผู้ทำการรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่หลังจากนั้น 2 วัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ. อดุลย์ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.ต.อ. ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษาราชการแทน[15] แต่ยังคงดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเขาขอปลด ตัวเองเพื่อให้ พล.ต.อ. ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ เพื่อนของเขาเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีก 4 เดือน

มีหลักฐานสนับสนุนในเรื่องนี้เนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้จักกับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มานาน[16]ในงานวิจัยเรื่อง "กองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่" พล.อ.ประยุทธ์ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 7 คน คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช , นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ,ดร.ปณิธาน วัฒนายากร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง นายถวิล เปลี่ยนศรี และ พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ยศในขณะนั้น)

ในวันที่ 30 สิงหาคม ปีเดียวกัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา โดยเป็นข้าราชการตำรวจคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ [17] เขาแต่งตั้งให้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ ภายหลังจากที่พลตำรวจเอก สุวัฒน์ ลาออก[18] เขาแต่งตั้ง พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

จากนั้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา[19]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประธานกรรมการ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 2. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 3. อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
 4. ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 5. ประธานกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 6. กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 7. ประธานคณะกรรมการควบคุมการขอทาน กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 8. อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 9. หัวหน้าผู้รับผิดชอบในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ
 10. เปิดชีวประวัติ อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 11. "พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-05-24.
 12. พล.ต.อ. อดุลย์ มีชื่อเสียงคือผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
 13. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว คนไทยตัวอย่าง ของมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อนร่วมรุ่น
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 15. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 88 ง พิเศษ หน้า 1 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 16. ส่องความคิด'ประยุทธ์'ผ่านงานวิจัย'ภัยคุกคามประเทศ'
 17. "พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 1)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 31 สิงหาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 18. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 19. "พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 24 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๖, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๖, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 26. สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระราชทานเครื่องราชฯ “ตานศรี” ให้ “บิ๊กอู๋”
ก่อนหน้า อดุลย์ แสงสิงแก้ว ถัดไป
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
(รักษาราชการแทน)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(รักษาราชการแทน)
ปวีณา หงสกุล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ครม. 61)

(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์    
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ
(รักษาราชการแทน)