มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Nakhon Phanom University; อักษรย่อ: มนพ. – NPU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ตราพระธาตุพนม
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมนพ. / NPU
คติพจน์พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา2 กันยายน พ.ศ. 2548 (17 ปี)
นายกสภาฯกระแส ชนะวงศ์
อธิการบดีดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา (รักษาการ)
ผู้ศึกษา10,090 คน [1]
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
สำหรับเขตพื้นที่อื่น ดูในบทความ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยนครพนม
สี██ สีเหลืองทอง
ฉายามอนคร / มอพระธาตุ
เครือข่ายASAIHL
มาสคอต
กันเกรา
เว็บไซต์www.npu.ac.th
OGO HEAD NPU.png

มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าด้วยกัน อันได้แก่

เป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548[2] นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย

แนวคิดของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมหลายสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพิ่มสาขาด้าน “การแพทย์” ขณะที่มหาวิทยาลัยนครพนมเพิ่มสาขาทางด้าน “การบิน”

ในการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" และ "มหาวิทยาลัยนครพนม" นั้นใช้หลักการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว เป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ เป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียงให้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น กับทั้งยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น

การจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” นั้นเกิดจากการหลอมรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ เป็นองค์กรเดียวกัน โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหาร การจัดการและการดำเนินการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ

ส่วนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนมเกิดจาการหลอมรวมสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เข้าด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสและนครพนมเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่จังหวัดนราธิวาสและนครพนมนอกจากจะเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังเพิ่มโอกาสที่จะรองรับการศึกษาต่อและการใช้บริการทางการอุดมศึกษาให้กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

คณะและวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 คณะ 6 วิทยาลัย 1 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

คณะแก้ไข

วิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยแก้ไข

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 มีนาคม 2549 - 29 กันยายน 2551
2. พลตำรวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร 30 กันยายน 2551 - 29 เมษายน 2553
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ 30 เมษายน 2553 - 12 พฤศจิกายน 2561
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ 6 เมษายน 2562[3] - 1 พฤษภาคม 2563
5. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ 12 กันยายน 2564[4] - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ทำเนียบอธิการบดีแก้ไข

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 [5]
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (วาระที่ 2)[6]
2. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. ทัศนา ประสานตรี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
3. ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 8 มกราคม พ.ศ. 2558 (รักษาราชการแทน)
9 มกราคม พ.ศ. 2558 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (รักษาราชการแทน)
4. ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559
12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน (รักษาราชการแทน)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 7 มกราคม พ.ศ. 2560 (รักษาราชการแทน)
8 มกราคม พ.ศ. 2560 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [7] (รักษาราชการแทน)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังคม ภูมิพันธุ์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 (รักษาราชการแทน) [7]
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (รักษาราชการแทน)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรูญ ถาวรจักร์ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 -
10. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 (รักษาราชการแทน)
11. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. ทัศนา ประสานตรี 10 เมษายน พ.ศ. 2564 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รักษาราชการแทน)
12. ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รักษาราชการแทน) - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

หน่วยงานแก้ไข

หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น[8][9]

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์แก้ไข

 • สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
 • สำนักวิทยบริการ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม
 • ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

พื้นที่มหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 7เขตพื้นที่การศึกษา

 • เขตพื้นที่ดิจิทัล (330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000)
  • อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม
 • เขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม (457 หมู่ 3 ถนนพนมพนารักษ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี

อ้างอิงแก้ไข

 1. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 75ก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/088/T_0008.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/220/T_0027.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, เล่ม 124 ตอนพิเศษ 86 ง, หน้า 9, วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, เล่ม 128 ตอนพิเศษ 149 ง, หน้า 8, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 7. 7.0 7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม, ครั้งที่ 6/2560, 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 8. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 9. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′29.11″N 104°46′25.18″E / 17.4080861°N 104.7736611°E / 17.4080861; 104.7736611