โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานศึกษาในสังกัดกองทัพบกไทย

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 โดยสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ[2] เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีทางการทหารให้กับทหารในระดับมันสมองของกองทัพ โดยต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อมาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้ยึดตามโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เน้นการให้การศึกษาภาคปฏิบัติยิ่งกว่าการบรรยายตามความต้องการของกองทัพบก และมีการรับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ามารับการศึกษาด้วย

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
Command and General Staff College
ชื่อย่อรร.สธ.ทบ. / CGSC.RTA
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2452; 114 ปีก่อน (2452-04-03)
สังกัดการศึกษากองทัพบก
ผู้บัญชาการพลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม​[1]
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.cgsc.ac.th

หลักสูตรการศึกษา แก้

ตามที่กองทัพบกกำหนด ได้แก่

 1. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2452) ระยะเวลาการศึกษา 46 สัปดาห์
 2. หลักสูตรหลักไม่ประจำ (ยังไม่ได้เปิดการศึกษา)
 3. หลักสูตรเร่งรัด เปิดการศึกษาจำนวน 7 ชุดเท่านั้น
 4. หลักสูตรผสมเหล่า เปิดการศึกษาจำนวน 2 ชุด
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2529) ปัจจุบันรุ่นที่ 21
 6. หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2533) ถึง ชุดที่ 24 ระยะเวลาการศึกษา 26 สัปดาห์
 7. หลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 14 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จำนวน 15 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 8 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการชั้นต้นในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ จำนวน 1 ชุด (พ.ศ. 2547)

ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก แก้

 1. พลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊ป สรโยธิน) (พ.ศ. 2460 - 2463)
 2. พลตรี พระยาสรกิจพิศาล (พ.ศ. 2463 - 2473)
 3. พลตรี พระยาสราภัยสฤษฏิการ (พ.ศ. 2473 - 2474)
 4. พลตรี ประศาสน์ พิทยายุทธ (พ.ศ. 2475 - 2475)
 5. พลตรี พระอภัยสงคราม (พ.ศ. 2477 - 2481)
 6. พลตรี หลวงไพรีระย่อเดช (พ.ศ. 2481 - 2482)
 7. พลตรี สุรจิต จารุเศรนี (พ.ศ. 2482 - 2486)
 8. พลตรี สมบุญ กงศะพุกก์ (พ.ศ. 2486 - 2488)
 9. พลตรี เนตร เขมะโยธิน (พ.ศ. 2488 - 2491)
 10. พลตรี สุทธิ์ สุทธิสารรณกร (พ.ศ. 2491 - 2493)
 11. พลตรี หลวงจุลยุทธ์ยรรยง (พ.ศ. 2493 - 2495)
 12. พลตรี หม่อมเจ้าพิสิษฐดิษพงษ์ ดิศกุล (พ.ศ. 2495 -2495)
 13. พลตรี หม่อมหลวงคำรณ สุทัศน์ (พ.ศ. 2495 - 2496), (พ.ศ. 2498 - 2501)
 14. พลตรี รัศมี รัชนีวัต (พ.ศ. 2496 - 2498)
 15. พลตรี ธีระเดช มุ่งทางธรรม (พ.ศ. 2501 - 2502)
 16. พลตรี อ่อง โพธิกนิษฐ์ (พ.ศ. 2502 - 2503)
 17. พลตรี เล็ก แนวมาลี (พ.ศ. 2503 - 2506)
 18. พลตรี ฉลาด หิรัญศิริ (พ.ศ. 2506 - 2507)
 19. พลตรี ถวิล เกษตรทัต (พ.ศ. 2507 - 2514)
 20. พลตรี สมัคร สุวรรณนาคร (พ.ศ. 2514 - 2520)
 21. พลโท เสฐียร ศิริวิโรจน์ (พ.ศ. 2520 - 2524)
 22. พลตรี จำรัส นิคมบริรักษ์ (พ.ศ. 2524 - 2526)
 23. พลโท สมคิด เจริญขำ (พ.ศ. 2526 - 2531)
 24. พลตรี สมชาย ชุติมันต์ (พ.ศ. 2531 - 2532)
 25. พลตรี ไพโรจน์ นุชฉายา (พ.ศ. 2532 - 2535)
 26. พลตรี มนตรีศักดิ์ บุญคง (พ.ศ. 2535 - 2537)
 27. พลตรี บุรี มนต์ไตรเวศย์ (พ.ศ. 2537 - 2541)
 28. พลตรี บัณฑิต พิริยาสัยสันติ (พ.ศ. 2541 - 2543)
 29. พลตรี พหล สง่าเนตร (พ.ศ. 2543 - 2546)
 30. พลตรี ระบิล สมคิด (พ.ศ. 2546 - 2548)
 31. พลตรี ภาณุมาต สีวะรา (พ.ศ. 2548 - 2549)
 32. พลตรี ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ (พ.ศ. 2549 - 2552)
 33. พลตรี สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล (พ.ศ. 2552 - 2556)
 34. พลตรี ฐิตินันท์ อุตมัง (พ.ศ. 2556 - 2558)
 35. พลตรี วัลลภ แดงใหญ่ (พ.ศ. 2558 - 2559)
 36. พลตรี พร ภิเศก (พ.ศ. 2559 - 2561)
 37. พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ (พ.ศ. 2561 - 2562)
 38. พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ (พ.ศ. 2562 - 2564)
 39. พลตรี กัณฑ์ สถิตยุทธการ (พ.ศ. 2564 - 2566)
 40. พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม[3] (พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 27 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 2. "ตอนที่ 279 "ทหารทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า" (ถึง..."ฉันทน...ไม่ได้แล้ว!!!?")". ผู้จัดการออนไลน์.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 27 วันที่ 30 สิงหาคม 2566