โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานศึกษาในสังกัดกองทัพบกไทย

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 โดยสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ[2] เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีทางการทหารให้กับทหารในระดับมันสมองของกองทัพ โดยต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อมาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้ยึดตามโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เน้นการให้การศึกษาภาคปฏิบัติยิ่งกว่าการบรรยายตามความต้องการของกองทัพบก และมีการรับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ามารับการศึกษาด้วย

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
Command and General Staff College
ชื่อย่อรร.สธ.ทบ. / CGSC.RTA
คติพจน์ปลูกฝังความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างผู้นำกองทัพบกไทย
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2452; 115 ปีก่อน (2452-04-03)
สังกัดการศึกษากองทัพบก
ผู้บัญชาการพลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม​[1]
ที่ตั้ง
เว็บไซต์https://cgsc.rta.mi.th/

ประวัติ

แก้
 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ องค์ผู้พระราชทานกําเนิดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

นับตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 ซึ่งเป็นวันที่กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้เปิดการศึกษาของนักเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 1 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 ก็ครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบกสถาบันหนึ่ง

จากวันสถาปนามาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ผลิตนายทหารชั้นมันสมองให้กับหน่วยราชการในกองทัพเป็นจำนวนมากรวมทั้งการ สนับสนุนการผลิต ฝอ.แก่เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน) และในอดีตก็ได้สนับสนุนการผลิต ฝอ. แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(หลักสูตร ฝอ.ตร.และหลักสูตรฝอ.ตร.(ตชด.)) อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ ทั้งในด้านการจัดหลักสูตร การจัดการศึกษา ตำรา สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของนายทหารนักเรียนที่มีอยู่แล้วก่อนเข้ารับการศึกษา รวมทั้งให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิชาการตามยุคตามสมัย จากการพัฒนาการดังกล่าว สามารถแบ่งวิวัฒนาการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้เป็น 3 สมัยด้วยกัน คือ

 1. สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่สถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ. 2452 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475
 2. สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 (รร.สธ.ทบ.ถูกยุบเลิก 2 ปี 2475 - 2476) จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2488
 3. สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน อันเป็นสมัยที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปในแนวทางของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกต่างประเทศหลายประเทศ[3]

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ตามที่กองทัพบกกำหนด ได้แก่

 1. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2452) ระยะเวลาการศึกษา 46 สัปดาห์
 2. หลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบก (บมท.)
 3. หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร (พรส.)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2529) ปัจจุบันรุ่นที่ 39 (ความมั่นคงศึกษา)
 5. หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2533) ถึง ชุดที่ 42 ระยะเวลาการศึกษา 26 สัปดาห์
 6. หลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 14 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จำนวน 15 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 8 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการชั้นต้นในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ จำนวน 1 ชุด (พ.ศ. 2547)

รายนามผู้บัญชาการ

แก้
รายนามผู้บัญชาการ​
ลำดับ นาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊ป สรโยธิน) พ.ศ. 2460 - 2463
2 พลตรี พระยาสรกิจพิศาล พ.ศ. 2463 - 2473
3 พลตรี พระยาสราภัยสฤษฏิการ พ.ศ. 2473 - 2474
4 พลตรี ประศาสน์ พิทยายุทธ พ.ศ. 2475 - 2475
5 พลตรี พระอภัยสงคราม พ.ศ. 2477 - 2481
6 พลตรี หลวงไพรีระย่อเดช พ.ศ. 2481 - 2482
7 พลตรี สุรจิต จารุเศรนี พ.ศ. 2482 - 2486
8 พลตรี สมบุญ กงศะพุกก์ พ.ศ. 2486 - 2488
9 พลตรี เนตร เขมะโยธิน พ.ศ. 2488 - 2491
10 พลตรี สุทธิ์ สุทธิสารรณกร พ.ศ. 2491 - 2493
11 พลตรี หลวงจุลยุทธ์ยรรยง พ.ศ. 2493 - 2495
12 พลตรี หม่อมเจ้าพิสิษฐดิษพงษ์ ดิศกุล พ.ศ. 2495 -2495
13 พลตรี หม่อมหลวงคำรณ สุทัศน์ พ.ศ. 2495 - 2496, พ.ศ. 2498 - 2501
14 พลตรี รัศมี รัชนีวัต พ.ศ. 2496 - 2498
15 พลตรี ธีระเดช มุ่งทางธรรม พ.ศ. 2501 - 2502
16 พลตรี อ่อง โพธิกนิษฐ์ พ.ศ. 2502 - 2503
17 พลตรี เล็ก แนวมาลี พ.ศ. 2503 - 2506
18 พลตรี ฉลาด หิรัญศิริ พ.ศ. 2506 - 2507
19 พลตรี ถวิล เกษตรทัต พ.ศ. 2507 - 2514
20 พลตรี สมัคร สุวรรณนาคร พ.ศ. 2514 - 2520
21 พลตรี เสฐียร ศิริวิโรจน์ พ.ศ. 2520 - 2524
22 พลตรี จำรัส นิคมบริรักษ์ พ.ศ. 2524 - 2526
23 พลตรี สมคิด เจริญขำ พ.ศ. 2526 - 2531
24 พลตรี สมชาย ชุติมันต์ พ.ศ. 2531 - 2532
25 พลตรี ไพโรจน์ นุชฉายา พ.ศ. 2532 - 2535
26 พลตรี มนตรีศักดิ์ บุญคง พ.ศ. 2535 - 2537
27 พลตรี บุรี มนต์ไตรเวศย์ พ.ศ. 2537 - 2541
28 พลตรี บัณฑิต พิริยาสัยสันติ พ.ศ. 2541 - 2543
29 พลตรี พหล สง่าเนตร พ.ศ. 2543 - 2546
30 พลตรี ระบิล สมคิด พ.ศ. 2546 - 2548
31 พลตรี ภาณุมาต สีวะรา พ.ศ. 2548 - 2549
32 พลตรี ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ พ.ศ. 2549 - 2552
33 พลตรี สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล พ.ศ. 2552 - 2556
34 พลตรี ฐิตินันท์ อุตมัง พ.ศ. 2556 - 2558
35 พลตรี วัลลภ แดงใหญ่ พ.ศ. 2558 - 2559
36 พลตรี พร ภิเศก พ.ศ. 2559 - 2561
37 พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ พ.ศ. 2561 - 2562
38 พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ พ.ศ. 2562 - 2564
39 พลตรี กัณห์ สถิตยุทธการ พ.ศ. 2564 - 2566
40 พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน[4]

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 27 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 2. "ตอนที่ 279 "ทหารทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า" (ถึง..."ฉันทน...ไม่ได้แล้ว!!!?")". ผู้จัดการออนไลน์.
 3. "history and honor of Command and General Staff College". Command and General Staff College (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2024-03-21.[ลิงก์เสีย]
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 27 วันที่ 30 สิงหาคม 2566