โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2452 โดย จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีทางการทหารให้กับทหารในระดับมันสมองของกองทัพ โดยต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อมาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้ยึดตามโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เน้นการให้การศึกษาภาคปฏิบัติยิ่งกว่าการบรรยายตามความต้องการของกองทัพบก และมีการรับนายทหารจากมิตรประเทศเข้ามารับการศึกษาด้วย

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ตามที่กองทัพบกกำหนด ได้แก่

 1. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2452) ระยะเวลาการศึกษา 46 สัปดาห์
 2. หลักสูตรหลักไม่ประจำ (ยังไม่ได้เปิดการศึกษา)
 3. หลักสูตรเร่งรัด เปิดการศึกษาจำนวน 7 ชุดเท่านั้น
 4. หลักสูตรผสมเหล่า เปิดการศึกษาจำนวน 2 ชุด
 5. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2529) ปัจจุบันรุ่นที่ 21
 6. หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 1 (พ. ศ.2533) ถึง ชุดที่ 24 ระยะเวลาการศึกษา 26 สัปดาห์
 7. หลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 14 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จำนวน 15 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ตำรวจตระเวนชายแดน) จำนวน 8 ชุด
  • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการชั้นต้นในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ จำนวน 1 ชุด (พ.ศ. 2547)