วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หรือ วสท. (อังกฤษ: Joint War College) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางทหาร ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม รับนักศึกษาจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และข้าราชการพลเรือน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิทยาการและเทคนิคของแต่ละเหล่าทัพ ศึกษาการปฏิบัติ การยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพ ตลอดจนการร่วมมือประสานกันเพื่อให้สามารถเอาชัยชนะในการยุทธ

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
Joint War College
ชื่อย่อวสท.สปท. / JWC.RTARF
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา8 ธันวาคม พ.ศ. 2499; 67 ปีก่อน (2499-12-08)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการ
พลอากาศโท[1] จักรวัชร จงสืบสุข​[2]
พลตรี เทอดไทย ทัพธานี​[3]
ที่ตั้ง
เลขที่ 78 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์www.jwc.rtarf.mi.th

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เดิมชื่อ "โรงเรียนเสนาธิการทหาร" มีการริเริ่มจัดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ที่ประชุมสภากลาโหมได้ลงมติเห็นชอบกับการจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการชั้นสูง ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเสนาธิการผสม" ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2499 ต่อมา ได้แปรสภาพเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเสนาธิการทหาร" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2515 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนเสนาธิการทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม รวมกับส่วนราชการอื่น ๆ มีพื้นที่คับแคบ และไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางทหาร จึงได้ก่อสร้างโรงเรียนเสนาธิการทหารขึ้นใหม่ที่บริเวณที่ดินของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และที่ดินส่วนหนึ่งของกองทัพบก และย้ายโรงเรียนเสนาธิการทหาร มายังที่ตั้งแห่งใหม่นี้ เมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2515

โรงเรียนเสนาธิการทหาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเสนาธิการทหาร" ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2534

ปัจจุบัน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตั้งอยู่ที่ 124-126 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

แก้
 1. พลเอก จิร วิชิตสงคราม (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2500)
 2. พลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (13 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504)
 3. พลอากาศโท เอื้อน เขมะสิงคิ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 - 30 กันยายน พ.ศ. 2509)
 4. พลเรือโท จิตต์ สังขดุลย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 - 30 กันยายน พ.ศ. 2510)
 5. พลโท ประสาน อมาตยกุล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 - 30 กันยายน พ.ศ. 2513)
 6. พลอากาศโท ชุมสาย เอกฉันท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 - 30 กันยายน พ.ศ. 2516)
 7. พลเรือโท โกญจา วัฑฒกานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
 8. พลโท บุญสนั่น มหาวิหกานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520)
 9. พลโท อุดม องคสิงห (1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2521)
 10. พลโท จำรูญ สงวนศักดิ์โยธิน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 30 กันยายน พ.ศ. 2522)
 11. พลอากาศโท ประสิทธิ์ ทองอยู่ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523)
 12. พลอากาศโท เกียรติ เฟื่องวุฒิราญ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2525)
 13. พลเรือโท ประสิทธิ์ จันวินิจ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526)
 14. พลเรือโท ประชุม อารีรอบ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528)
 15. พลโท สมจิต คล่องการเขียน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530)
 16. พลโท สมบูรณ์ สิทธิโชค (1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2531)
 17. พลอากาศโท สามารถ โสดสถิตย์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533)
 18. พลอากาศโท อาคม อรรถเวทยวรวุฒิ (1 เมษายน พ.ศ. 2533 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534)
 19. พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว (2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535)
 20. พลเรือโท ไกรชิต ศิริสมบัติ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537)
 21. พลโท ชูชาติ หิรัญรักษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538)
 22. พลโท มานะ พิมนล์พันธุ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2540)
 23. พลโท บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (1 เมษายน พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 24. พลเรือโท ไกรเทพ ภมรบุตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544)
 25. พลเรือโท สุรศักดิ์ ศรีอรุณ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545)
 26. พลอากาศโท ชูชาติ ชวนชม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548)
 27. พลโท เหมรัฐ ขำนิล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)
 28. พลโท เผด็จการ จันทร์เสวก (1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 29. พลเรือโท นพดล โชคระดา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
 30. พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 31. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 32. พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 33. พลโท เจิดวุธ คราประยูร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
 34. พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 35. พลโท วัลลภ แดงใหญ่ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)
 36. พลโท พร ภิเศก (1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 37. พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 38. พลเรือโท ไกรศรี เกษร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
 39. พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
 40. พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)
 41. พลโท สมยศ ฉันทวรลักษณ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)
 42. พลอากาศโท จักรวัชร จงสืบสุข (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°46′53″N 100°33′29″E / 13.781343°N 100.557980°E / 13.781343; 100.557980

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 39 ข หน้า 8 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 14 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 16 วันที่ 30 สิงหาคม 2566