รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บทความในหน้านี้เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย จำแนกตามสังกัด

กองบัญชาการกองทัพไทยแก้ไข

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-ม.6) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ เทียบเท่า สถานศึกษาเบื้องต้นก่อนแยกเหล่า สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนและช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กองทัพไทยและตลาดแรงงาน

กองทัพบกแก้ไข

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมยุทธศึกษาทหารบก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก แพทยศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ตามประกาศของ กสพท. -ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และบางส่วนบรรจุในกระทรวงสาธารณสุข

-สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ -ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี
-สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กรมดุริยางค์ทหารบก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น -สอบคัดเลือก
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศสิบตรี เหล่าทหารดุริยางค์
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก นายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก, นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบก,
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศนียบัตร ตามเกณฑ์ในหลักสูตรของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
โรงเรียนการบินทหารบก
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร

กองทัพเรือแก้ไข

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรือตรี
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. สอบคัดเลือก
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศจ่าตรี
วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปริญญาตรี - สำเร็จการศึกาษาจากโรงเรียนเสนาธิการ

- หรือสำเร็จจากโรงเรียนนายทหารอาวุโส

- ชั้นยศ นาวาเอก (น.๔)

โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต -สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนช่างกรมอู่​ทหารเรือ​ กรมพัฒนาการช่าง​ กรมอู่ทหารเรือ ปวช. มัธยม​ศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ​ รับรองคุณวุฒิ​

กองทัพอากาศแก้ไข

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมทหาร - เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ---- นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เทียบเท่า ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการประดับยศเป็นจ่าอากาศตรี

ระยะเวลา 2 ปี

วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต -สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไข

ชื่อสถาบันการศึกษา สังกัด วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา วุฒิของผู้เข้าศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมทหาร (เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ) - ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี
วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตร (ยศ ร.ต.อ.), รองผู้กำกับการ หรือ รองผู้บังคับการ - หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อตำรงตำแหน่งผู้บริหารชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA) เก็บถาวร 2013-03-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการศึกษา - อบรมหลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เก็บถาวร 2010-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เก็บถาวร 2009-12-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เก็บถาวร 2009-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เก็บถาวร 2009-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เก็บถาวร 2010-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เก็บถาวร 2009-12-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมคือศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้รับการยกฐานะเมื่อ พ.ศ. 2552
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ แพทยศาสตร์บัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข