โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สถาบันการศึกษาทางทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ชื่อย่อรร.ชท.สปท. / MTTS.RTARF
คติพจน์ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2503; 64 ปีก่อน (2503-01-18)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการพลตรี บรรพต สังข์มาลา[1]
ที่ตั้ง
3/1 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สี   สีม่วงขาว
เว็บไซต์www.mtts.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอนมี 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยระดับ ปวช. จะแบ่งนักเรียนออกเป็นภาคปกติและภาคสมทบ ระดับ ปวช. จะเปิดวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพ คือ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างเครื่องมือกล ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างแมคคาทรอนิกส์ โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มี 4 สาขาวิชาชีพ คือ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างแมคคาทรอนิกส์

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนั้น ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 15 - 18 ปี ส่วนระดับ ปวส. จะรับนักเรียนที่จบระดับ ปวช.

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนภาคปกติจะได้บรรจุเข้ารับราชการตามเหล่าทัพต่าง ๆ และได้รับการแต่งตั้งยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ตามสังกัด ส่วนนักเรียนภาคสมทบจะได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เพื่อนำไปศึกษาต่อ หรือสมัครงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°49′49″N 100°34′29″E / 13.830271°N 100.574808°E / 13.830271; 100.574808

รายนามผู้บัญชาการ แก้

 1. พลอากาศตรี จำรัส วีณะคุป (30 ธันวาคม พ.ศ. 2502 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2513)
 2. พลตรี คำรพ วิชยาภัย (31 ตุลาคม พ.ศ. 2513 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523)
 3. พลเรือตรี เดชา เอกก้านตรง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526)
 4. พลตรี ธงชัย วัฒนศิริโรจน์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528)
 5. พลเรือตรี ชุมพล ภุมรานันท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532)
 6. พลเรือตรี สมพร สุมานันท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2534)
 7. พลเรือตรี สุเมธี เมืองมั่น (1 เมษายน พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534)
 8. พลเรือตรี ปรีดา เดชะคุปต์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536)
 9. พลเรือตรี บำนาญ บูรณพงศ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537)
 10. พลเรือตรี ไกรเทพ ภมรบุตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539)
 11. พลเรือตรี อกนิษฐ์ หมื่นศรี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 12. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ แดงฉาย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2545)
 13. พลเรือตรี ชยุติ วงษ์กระจ่าง (1 เมษายน พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546)
 14. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548)
 15. พลเรือตรี พจนา เผือกผ่อง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550)
 16. พลเรือตรี ดำรง สารสินธิ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 17. พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 18. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 19. พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 20. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 21. พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
 22. พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30กันยายน พ.ศ. 2566)
 23. พลตรี บรรพต สังข์มาลา​ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566[1])
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 27 วันที่ 30 สิงหาคม 2566