วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบเพียงแห่งเดียวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
Police Nursing College
Logo Police Nursing College.png
คติพจน์วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา
สถาปนาพ.ศ. 2512
ประเภทวิทยาลัย
เว็บไซต์nurse.police.go.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศ รวมทั้ง ภายในโรงพยาบาลตำรวจด้วย กรมตำรวจจึงมีมติให้กองแพทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัยซึ่งเทียบเท่าระดับอนุปริญญา

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2522 ได้รวมโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์ เพื่อยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ" รวมทั้ง มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี" โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ และได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตร อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้เข้าสมทบเป็นสถาบันชั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2532 โดยผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

หลักสูตรแก้ไข

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)
  • หลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข