วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษ[1] วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ( 1 ก.พ. 2508 -) เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี

ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ก่อนหน้า ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ถัดไป พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ก่อนหน้า อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ก่อนหน้า พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ (รักษาราชการแทน)
ถัดไป ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ (รักษาราชการแทน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (58 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
ศาสนา พุทธ
ชื่อเล่น โจ

ประวัติแก้ไข

วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพันตำรวจเอก โดม วิศิษฏ์สรอรรถ กับนางวันเพ็ญ วิศิษฏ์สรอรรถ สมรสกับนาง นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

การศึกษาแก้ไข

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ จบการศึกษาชั้นมัธยม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต และ LL.B. (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales, United Kingdom

นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษา Barrister-at-Law of Gray's Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)[2]

การรับราชการแก้ไข

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ รับราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาแขวงสงขลา ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดี และในปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วิศิษฎ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม[3] ในปี 2551 และเป็นอธิบดีกรมบังคับคดี[4] ในปี 2553 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน[5] กระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในกระทรวงยุติธรรม คือ ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม[6]

นอกจากนั้นยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายคณะ อาทิ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์​ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน[7] กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และประธานกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมายในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[8] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[9] อดีตเลขานุการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[10]

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/121/17.PDF
 2. https://mgronline.com/crime/detail/9600000052433
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/002/11.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/120/12.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/227/4.PDF
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า 2 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 158 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2560
 7. ประยุทธ์'ตั้ง'วิชา มหาคุณ'สอบข้อเท็จจริงคดีบอส!
 8. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 10. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง หน้า ๓ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๑๑๙, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔