จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 —) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และอดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยรับราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายอำเภอหลายอำเภอ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ถัดไป พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
ถัดไป ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557[1]
ผู้ว่าการแทน วิโรจน์ เปาอินทร์
ก่อนหน้า ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า สุพล ฟองงาม
ถัดไป ภูมิธรรม เวชยชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส สุพัตรา เรืองสุวรรณ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 - 2557 (กองอาสารักษาดินแดน)
ยศ นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่
บังคับบัญชา กองอาสารักษาดินแดน

ประวัติแก้ไข

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ กับนางอรนุช เรืองสุวรรณ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก วิทยาลัยบางแสน และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นแล้วยังผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2521) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 19 (พ.ศ. 2527) และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (วปรอ.4111)

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ สมรสกับนางสุพัตรา เรืองสุวรรณ มีบุตร 3 คน คือ นายหมวดตรี[2]จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3] นางจารุพัตรา อาร์ นีล และนายจารุพันธุ์ เรืองสุวรรณ[4]

การทำงานแก้ไข

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอ และเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเสิงสาง นายอำเภอดอนเจดีย์ นายอำเภอพล เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อาษา เมฆสวรรค์) เป็นนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นผู้อำนวยการเขตบางบอน ในปี พ.ศ. 2529 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาด กทม. ในปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2536 กระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร ระดับ 10 (เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และรองปลัดกรุงเทพมหานครตามลำดับ)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงานในเวลาต่อมา

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เข้าทำงานด้านการศึกษา โดยรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553[4]

งานการเมืองแก้ไข

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชน[5] และต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย จนกระทั่งในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค[6] แทนนายสุพล ฟองงามที่ลาออกไปก่อนหน้านั้น[7] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[8] จากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555[9] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[10] (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3)

ต่อมาได้รับเลือกเป็น "หัวหน้าพรรคเพื่อไทย" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555[11] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 3[12]และลาออกในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เธอถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งอายัดทรัพย์ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2557 และศาลทหารออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557แก้ไข

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เธอได้ประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย[13] เขายังเป็นประธานในการประชุม สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา[14] โดยสมาชิกในกลุ่มอาทิ เสน่ห์ ถิ่นแสน (หรือนามแฝง ดร.เพียงดิน รักไทย) ชูพงศ์ ถี่ถ้วน จรัล ดิษฐาอภิชัย สุนัย จุลพงศธร จาตุรนต์ ฉายแสง ดารุณี กฤตบุญญาลัย มนูญ หรือ เอนก ชัยชนะ จอม เพชรประดับ จรรยา ยิ้มประเสริฐ

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขาได้แถลงการณ์ผ่านสื่อมวลชนในนาม เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย [15]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เมื่อ พ.ศ. 2555[16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กกต.ตอบรับ “จารุพงศ์” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, ผู้จัดการ, 25 มิถุนายน 2557
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/009/18.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/102/44.PDF
 4. 4.0 4.1 บัญชีแสดงรายการทรัพยืสินและหนี้สินของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
 5. จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานบอร์ด "อสมท" สังกัด "พปช"
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 7. มติ พท.ให้"จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ"นั่งเลขาฯ
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 9. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 11. 'จารุพงษ์'ผงาดนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 13. "จารุพงศ์"แถลงตั้งองค์กรเสรีไทยฯ ชูธงสู้รัฐประหารทางไกล
 14. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/597705
 15. องค์การเสรีไทยฯแถลง5ข้อ โต้ก่อการร้าย-จี้เลิกม.44
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/005/18.PDF
 17. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ถัดไป
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 60)
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 60)
(18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ    
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  ยังไม่มี
วิโรจน์ เปาอินทร์ (รักษาการแทน)