จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และอดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยรับราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายอำเภอหลายอำเภอ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
จารุพงศ์ ใน พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้ายงยุทธ วิชัยดิษฐ
ถัดไปอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าสุกำพล สุวรรณทัต
ถัดไปชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557[1]
ก่อนหน้ายงยุทธ วิชัยดิษฐ
ถัดไปวิโรจน์ เปาอินทร์
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้าสุพล ฟองงาม
ถัดไปภูมิธรรม เวชยชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสสุพัตรา เรืองสุวรรณ

ประวัติ

แก้

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ที่กรุงเทพมหานคร (จังหวัดพระนครในขณะนั้น) เป็นบุตรของร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ กับนางอรนุช เรืองสุวรรณ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก วิทยาลัยบางแสน และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นแล้วยังผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2521) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 19 (พ.ศ. 2527) และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (วปรอ.4111)

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ สมรสกับนางสุพัตรา เรืองสุวรรณ มีบุตร 3 คน คือ นายหมวดตรี[2]จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3] นางจารุพัตรา อาร์ นีล และนายจารุพันธุ์ เรืองสุวรรณ[4]

การทำงาน

แก้

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอ และเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเสิงสาง นายอำเภอดอนเจดีย์ นายอำเภอพล เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อาษา เมฆสวรรค์) เป็นนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นผู้อำนวยการเขตบางบอน ในปี พ.ศ. 2529 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาด กทม. ในปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2536 กระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร ระดับ 10 (เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และรองปลัดกรุงเทพมหานครตามลำดับ)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 2546

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็น ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ดำรงตำแหน่งเพียง7เดือน11วัน

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เข้าทำงานด้านการศึกษา โดยรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553[4]

งานการเมือง

แก้

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชน[5] และต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย จนกระทั่งในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค[6] แทนนายสุพล ฟองงามที่ลาออกไปก่อนหน้านั้น[7] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[8] จากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555[9] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[10] (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3)

ต่อมาได้รับเลือกเป็น "หัวหน้าพรรคเพื่อไทย" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555[11] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 3[12]และลาออกในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายจารุพงศ์ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ต่อมาถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยละเว้นไม่ดำเนินการ ไม่สั่งการตรวจสอบ หรือดำเนินการใดๆเพื่อระงับยับยั้งหรือป้องกันเหตุการณ์ ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางและข้อเสนออันละเมิดต่อกฎหมายของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่กล่าวปราศรัยในครั้งนั้น[13]

เขาถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งอายัดทรัพย์ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2557 และศาลทหารออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557

แก้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขาได้ประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย[14] เขายังเป็นประธานในการประชุม สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา[15] โดยสมาชิกในกลุ่มอาทิ เสน่ห์ ถิ่นแสน (หรือนามแฝง ดร.เพียงดิน รักไทย) ชูพงศ์ ถี่ถ้วน จรัล ดิษฐาอภิชัย สุนัย จุลพงศธร จาตุรนต์ ฉายแสง ดารุณี กฤตบุญญาลัย มนูญ หรือ เอนก ชัยชนะ จอม เพชรประดับ จรรยา ยิ้มประเสริฐ

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขาได้แถลงการณ์ผ่านสื่อมวลชนในนาม เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย [16]

รางวัลและเกียรติยศ

แก้
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รับใช้  ไทย
แผนก/สังกัดกองอาสารักษาดินแดน
ประจำการพ.ศ. 2555 - 2557 (กองอาสารักษาดินแดน)
ชั้นยศ  นายกองใหญ่
บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เมื่อ พ.ศ. 2555[17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. กกต.ตอบรับ “จารุพงศ์” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เก็บถาวร 2014-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ผู้จัดการ, 25 มิถุนายน 2557
 2. นายหมวดตรี
 3. อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. 4.0 4.1 บัญชีแสดงรายการทรัพยืสินและหนี้สินของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ[ลิงก์เสีย]
 5. "จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานบอร์ด "อสมท" สังกัด "พปช"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-06. สืบค้นเมื่อ 2011-05-03.
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 7. "มติ พท.ให้"จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ"นั่งเลขาฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-12. สืบค้นเมื่อ 2011-05-03.
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 9. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 11. 'จารุพงษ์'ผงาดนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[ลิงก์เสีย]
 12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 13. ป.ป.ช.ฟัน "จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ"ผิดม.157ปราศรัย"นปช."
 14. "จารุพงศ์"แถลงตั้งองค์กรเสรีไทยฯ ชูธงสู้รัฐประหารทางไกล[ลิงก์เสีย]
 15. "แดงนอก" อาละวาด
 16. องค์การเสรีไทยฯแถลง5ข้อ โต้ก่อการร้าย-จี้เลิกม.44
 17. "ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-04-18.
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ หน้า ๒๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๑๔ มกราคม ๒๕๑๙
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๕๐ ง หน้า ๓๗๘๕, ๗ ธันวาคม ๒๕๑๙
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๖๘๗, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๓๙

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ถัดไป
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 60)
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม. 60)
(18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ    
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
  วิโรจน์ เปาอินทร์
(รักษาการ)