รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตราราชการ
Flag of the Minister of Foreign Affair of Thailand (1939).svg
ธงประจำตำแหน่ง
Don Pramudwinai in 2017.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ดอน ปรมัตถ์วินัย

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2558
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
สถาปนา14 เมษายน พ.ศ. 2418
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี พ.ศ. 2418 พ.ศ. 2428
2   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2428 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466
3   พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย 1 เมษายน พ.ศ. 2467 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระยาศรีวิสารวาจา (ศรีวิสาร ฮุนตระกูล) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 29 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2   พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 1 กันยายน พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
3   พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4   พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
5   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
7   จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
8   ดร.ดิเรก ชัยนาม 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 14 ธันวาคม พ.ศ. 2484
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485
9   หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485 18 ตุลาคม พ.ศ. 2486
10   หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
11   พลเรือตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12   หลวงอรรถกิติกำจร (อรรถกิจ พนมยงค์) 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13   พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล 15 เมษายน พ.ศ. 2491 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492
14   นายพจน์ สารสิน 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 1 มีนาคม พ.ศ. 2493
15   นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494
8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 28 มีนาคม พ.ศ. 2495
16   พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 เมษายน พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
17   พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
18
(1)
  นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
19   จอมพลถนอม กิตติขจร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18
(2)
  นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20
(1)
  นายพิชัย รัตตกุล 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518[1] 17 มีนาคม พ.ศ. 2518
21   พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518[2] 21 เมษายน พ.ศ. 2519
20
(2)
  นายพิชัย รัตตกุล 21 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22   นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
24   นายสุบิน ปิ่นขยัน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533
25   ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
26
(1)
  นายอาสา สารสิน 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 21 เมษายน พ.ศ. 2535
27   นายปองพล อดิเรกสาร 22 เมษายน พ.ศ. 2535 15 มิถุนายน พ.ศ. 2535
26
(2)
  นายอาสา สารสิน 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535
28   นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นสิริ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
29   ดร.ทักษิณ ชินวัตร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
30   นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
31   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
32   ดร.อำนวย วีรวรรณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
33   นายประจวบ ไชยสาส์น 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
34   ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
35   ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
36   ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
37   นายนิตย์ พิบูลสงคราม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
38   นายนพดล ปัทมะ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
39   ดร.เตช บุนนาค 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 4 กันยายน พ.ศ. 2551
40   นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช 7 กันยายน พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
41   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
42   นายกษิต ภิรมย์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
43   ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557
44   พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
45   ดอน ปรมัตถ์วินัย 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ 17 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ประสงค์ สุ่นศิริ พ.ศ. 2535-​2537 11 สิงหาคม พ.ศ. 2470 (95 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี พ.ศ. 2538-​2539 9 มีนาคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
อำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2539 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2538 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
สุบิน ปิ่นขยัน พ.ศ. 2533 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (88 ปี)
อาสา สารสิน พ.ศ. 2534-2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 (86 ปี)
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2533-​2534 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2551 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสาร พ.ศ. 2535 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
สาโรจน์ ชวนะวิรัช พ.ศ. 2551 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
เตช บุนนาค พ.ศ. 2551 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
กษิต ภิรมย์ พ.ศ. 2551-​2554 15 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี)
ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2537-​2538 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
ดอน ปรมัตถ์วินัย พ.ศ. 2558-​ปัจจุบัน 25 มกราคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
กันตธีร์ ศุภมงคล พ.ศ. 2548-​2549 3 เมษายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พ.ศ. 2557-​2558 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (69 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พ.ศ. 2544-2548 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
นพดล ปัทมะ พ.ศ. 2551 23 เมษายน พ.ศ. 2504 (61 ปี)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. ๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๑๘
  2. ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘