สาโรจน์ ชวนะวิรัช

สาโรจน์ ชวนะวิรัช (เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในอีก 2 วันถัดจากวันรับตำแหน่ง

สาโรจน์ ชวนะวิรัช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
7 กันยายน พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้าเตช บุนนาค
ถัดไปสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
เสียชีวิต5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (81 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

สาโรจน์ ชวนะวิรัช เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2531

การทำงาน

แก้

นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช เริ่มรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การทูต ระดับ 4 ประจำกองพิธีการ กรมพิธีการทูต เมื่อปี พ.ศ. 2510 และมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมาตามลำดับ กระทั่งในปี พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ จากนั้นในปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำสิงคโปร์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมต่างๆ รวมทั้งกรมการเมือง จากนั้นขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง และจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จนครบระยะเวลา 4 ปี จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2545[1]

สาโรจน์ ชวนะวิรัช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551[2] แต่ยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) พ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเพียง 2 วัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

สาโรจน์ ชวนะวิรัช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "สาโรจน์ ชวนะวิรัช" ว่าที่ รมว.ต่างประเทศคนใหม่จาก ประชาชาติธุรกิจ
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๐๐, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๓, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๐๖ ง หน้า ๘๘๒๑, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๒๒๓๙, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๒๓, ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗