คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 23 ของไทย (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494)

คณะรัฐมนตรีแปลก 5
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 แห่งราชอาณาจักรไทย
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2494
วันแต่งตั้ง29 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2494
วันสิ้นสุด6 ธันวาคม​ พ.ศ. 2494
(0 ปี 7 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 22
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 คณะบริหารประเทศชั่วคราว เป็นผู้ลงนามในประกาศ[1]

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 ของไทย แก้

 1. พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 4. นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 5. พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 6. พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 8. พลตรีบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 9. พลเอกมังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 10. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 11. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 12. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 13. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็นรัฐมนตรี
 14. พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) เป็นรัฐมนตรี
 15. นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรี
 16. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) เป็นรัฐมนตรี

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร

การปรับคณะรัฐมนตรี แก้

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีชั่วคราวได้แจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ดำเนินการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไป และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้