คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 46

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 46 ของไทย (9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534)

คณะรัฐมนตรีชาติชาย 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2533 - 2534
วันแต่งตั้ง14 ธันวาคม​ พ.ศ. 2533
วันสิ้นสุด23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2534
(0 ปี 71 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคชาติไทย (96)
พรรคเอกภาพ (62)
พรรคประชากรไทย (31)
พรรคราษฎร (21)
พรรคปวงชนชาวไทย (17)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
227 / 357
พรรคฝ่ายค้านพรรคกิจสังคม (54)
พรรคประชาธิปัตย์ (48)
พรรคพลังธรรม (15)
พรรคมวลชน (5)
พรรคสหประชาธิปไตย (5)
พรรคเสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) (3)
พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (1)
ประวัติ
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16
วาระสภานิติบัญญัติ4 ปี
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 45
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายนามคณะรัฐมนตรี คณะที่ 46 ของไทย

แก้

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังรายนามต่อไป[1]

 1. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 2. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ รองนายกรัฐมนตรี
 3. นายโกศล ไกรฤกษ์ รองนายกรัฐมนตรี
 4. พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รองนายกรัฐมนตรี
 5. พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี
 6. นายสอาด ปิยวรรณ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 7. นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. พลเอกหาญ ลีลานนท์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 10. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 11. นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 12. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 13. นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 14. นายสุชน ชามพูนท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 15. นายชวลิต ธนะชานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 16. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 17. นายจรัส พั้วช่วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 18. นายณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 20. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 21. นายวโรทัย ภิญญสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 22. นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 23. นายประทวน รมยานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 24. นายเจริญ เชาวน์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 25. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 26. นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 27. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 28. นายจำนงค์ โพธิสาโร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 29. พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 30. นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 31. นายพินิจ จันทรสุรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 32. นายปกิต พัฒนกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 33. นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 34. นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 35. นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
 36. พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 37. นายบุญถึง ผลพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 38. นายสกุล ศรีพรหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 39. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 40. นายเด่น โต๊ะมีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 41. นายวีรวร สิทธิธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 42. นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 43. นายสมาน ภุมมะกาญจนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 44. นายประยูร สุรนิวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 45. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
รองนายกรัฐมนตรี นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
นายโกศล ไกรฤกษ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคประชากรไทย
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคราษฎร
พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคปวงชนชาวไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายสอาด ปิยวรรณ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายกร ทัพพะรังสี 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  พลเอกหาญ ลีลานนท์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
กระทรวงกลาโหม   พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก 19 กุมภาพันธ์ 2534 23 กุมภาพันธ์ 2534 ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม[2] พรรคปวงชนชาวไทย
กระทรวงการคลัง   นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายสุชน ชามพูนท 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายชวลิต ธนะชานันท์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงการต่างประเทศ   นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายจรัส พั้วช่วย 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคประชากรไทย
กระทรวงคมนาคม   นายสมัคร สุนทรเวช 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคประชากรไทย
  นายประทวน รมยานนท์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายเจริญ เชาวน์ประยูร 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคปวงชนชาวไทย
กระทรวงพาณิชย์   นายอมเรศ ศิลาอ่อน 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายจำนงค์ โพธิสาโร 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
กระทรวงมหาดไทย   พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายเสนาะ เทียนทอง 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายปกิต พัฒนกุล 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคประชากรไทย
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคราษฎร
กระทรวงยุติธรรม   นายอุทัย พิมพ์ใจชน 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
การกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน
  นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิการ   พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคราษฎร
  นายบุญถึง ผลพานิชย์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคราษฎร
  นายสกุล ศรีพรหม 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
กระทรวงสาธารณสุข   นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายเด่น โต๊ะมีนา 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคเอกภาพ
  นายวีรวร สิทธิธรรม 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายประมวล สภาวสุ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายสมาน ภุมมะกาญจนะ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคชาติไทย
  นายประยูร สุรนิวงศ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคปวงชนชาวไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 พรรคประชากรไทย


ในคณะรัฐมนตรี 45 ตำแหน่งมีพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆ ที่ได้รับโควตาดังนี้

พรรคการเมือง ตำแหน่ง
พรรคชาติไทย 17
พรรคเอกภาพ 13
พรรคประชากรไทย 5
พรรคราษฎร 4
พรรคปวงชนชาวไทย 4
ไม่สังกัดพรรคการเมือง 2


การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 46 ของไทย

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยอ้างสาเหตุเข้ายึดอำนาจ คณะรัฐบาล ตามแถลงการณ์คณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เรื่อง คำชี้แจงเหตุผลการเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ[3]

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่ง)
 3. "แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2019-10-27.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้