คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48 ของไทย (7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)

คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 แห่งราชอาณาจักรไทย
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2535
วันแต่งตั้ง 14 เมษายน​ 2535
วันสิ้นสุด 10 มิถุนายน​ 2535
(0 ปี 57 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคสามัคคีธรรม (79)
พรรคชาติไทย (74)
พรรคกิจสังคม (31)
พรรคประชากรไทย​ (7)
พรรคราษฎร (4)
พรรคฝ่ายค้าน พรรคความหวังใหม่ (72)
พรรคประชาธิปัตย์ (44)
พรรคพลังธรรม (41)
พรรคเอกภาพ (6)
พรรคปวงชนชาวไทย (1)
พรรคมวลชน (1)
ผู้นำฝ่ายค้าน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร 7 เมษายน 2535 24 พฤษภาคม 2535 ลาออกจากตำแหน่ง ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม 2535 9 มิถุนายน 2535 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง
รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
นายมนตรี พงษ์พานิช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
นายสมัคร สุนทรเวช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายใหม่ ศิรินวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายกร ทัพพะรังสี 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายสุชน ชามพูนท 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
  นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคราษฎร
  นายทินพันธุ์ นาคะตะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงกลาโหม   พลเอกสุจินดา คราประยูร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พลเอกชัชชม กันหลง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ   นายปองพล อดิเรกสาร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายยุทธ อังกินันทน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
กระทรวงคมนาคม   นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายเสนาะ เทียนทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
กระทรวงพาณิชย์   นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นางพวงเล็ก บุญเชียง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย   พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 14 เมษายน 2535 26 พฤษภาคม 2535 ลาออก (ขณะรักษาการ) ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายวีระ ปิตรชาติ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  นายสุชาติ ตันเจริญ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายประภัตร โพธสุธน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม   นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
  นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิการ   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
  นายเงิน บุญสุภา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงสาธารณสุข   นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
  นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายทวิช กลิ่นประทุม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย

การเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 48 ของไทยแก้ไข

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังธรรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ ต่อมาพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

นายมีชัย ฤชุพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข