คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48 ของไทย (7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)

คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 แห่งราชอาณาจักรไทย
สุจินดา คราประยูร1.jpg
วันแต่งตั้ง 14 เมษายน​ 2535
วันสิ้นสุด 10 มิถุนายน​ 2535
(0 ปี 57 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ลาออกจากตำแหน่ง
  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายมนตรี พงษ์พานิช 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายสมัคร สุนทรเวช 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี   นายใหม่ ศิรินวกุล 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายกร ทัพพะรังสี 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสุชน ชามพูนท 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายวัฒนา อัศวเหม 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายทินพันธุ์ นาคะตะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงกลาโหม   พลเอกสุจินดา คราประยูร 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  พลเอกชัชชม กันหลง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงการต่างประเทศ   นายปองพล อดิเรกสาร 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสันติ ชัยวิรัตนะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายยุทธ อังกินันทน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงคมนาคม   นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายเสนาะ เทียนทอง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์   นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นางพวงเล็ก บุญเชียง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงมหาดไทย   พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ลาออก (ขณะรักษาการ)
  นายวีระ ปิตรชาติ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสุชาติ ตันเจริญ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายประภัตร โพธสุธน 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงยุติธรรม   นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงศึกษาธิการ   พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายเงิน บุญสุภา 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงสาธารณสุข   นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายทวิช กลิ่นประทุม 14 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535

การเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 48 ของไทยแก้ไข

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการประชุมประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังธรรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ ต่อมาพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

นายมีชัย ฤชุพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข