รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งดิเรก ชัยนาม
สถาปนา14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม 9 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 5 มกราคม พ.ศ. 2485
2
(1,2)
หลวงวิจิตรวาทการ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485
3 พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
4 หม่อมเจ้านนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
พจน์ สารสิน 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492
6 เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
7
(1,2)
พันตรี รักษ์ ปันยารชุน 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
8
(1,2)
วิสูตร อรรถยุกติ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
9 จิตติ สุจริตกุล 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513
10 พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร 24 มิถุนายน พ.ศ 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
11
(1,2,3)
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 20 มกราคม พ.ศ. 2518
12
(1)
เล็ก นานา 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
13 ประเทือง คำประกอบ 36 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
12
(2,3)
เล็ก นานา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14 วงศ์ พลนิกร 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(1,2)
ศาสตราจารย์พิเศษ อรุณ ภาณุพงศ์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
16
(1)
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
15
(3)
ศาสตราจารย์พิเศษ อรุณ ภาณุพงศ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529
16
(2,3)
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
17 อำนวย ยศสุข 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
18
(1)
จรัส พั้วช่วย 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
19 ศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
20 สมบัติ ศรีสุรินทร์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
21 ศาตราจารย์พิเศษ สุรินทร์ พิศสุวรรณ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
18
(2,3)
จรัส พั้วช่วย 51 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 1 กรกฎาคม พ.ศ 2539
22 ประชา คุณะเกษม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
23 หม่อมราชวงศ์ เทพ เทวกุล 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
24 พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
25 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
26 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
27 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
28 สวนิต คงสิริ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
29 ดอน ปรมัตถ์วินัย 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
30 วีระศักดิ์ ฟูตระกูล 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
31 จักรพงษ์ แสงมณี 63 1 กันยายน พ.ศ.2566 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ดูเพิ่ม

แก้