ทินพันธุ์ นาคะตะ

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[1] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560[2]อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (ครม.48) อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นนักวิชาการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏยังเติร์ก[3]

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.ภ.
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
13 ตุลาคม 2558 – 3 สิงหาคม 2560
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 (87 ปี)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ ร้อยเอก

ประวัติแก้ไข

ทินพันธุ์ นาคะตะ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแวนดอบิลท์[4]

การทำงานแก้ไข

งานราชการแก้ไข

ทินพันธุ์ นาคะตะ เริ่มเข้ารับราชการเป็นครูโรงเรียนทหารปืนใหญ่[5] (ยศ ร้อยตรี) เมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นนายทหารปกครอง กรมนักเรียนนายร้อย ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาโอนย้ายมาเป็นอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปีที่มีการจัดตั้งสถาบัน (พ.ศ. 2509) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในปี พ.ศ. 2518 เป็นรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2521 และเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2525

ในระหว่างที่รับราชการอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สมัย และเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา รวมทั้งเป็นอนุกรรมการอีกหลายคณะ

งานการเมืองแก้ไข

ทินพันธุ์ นาคะตะ เคยเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2534 เคยเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในปี พ.ศ. 2523 เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2531-2534 และในปี พ.ศ. 2535-2539 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534

ทินพันธุ์ นาคะตะ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[6] เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2535 และพ้นจากตำแหน่งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

งานวิชาการแก้ไข

ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีผลงานแต่งตำราเรียนจำนวนมาก อาทิ หนังสือปรัชญาการเมือง (พ.ศ. 2549) หนังสือประชาธิปไตยไทย หนังสือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข